държавно обществено осигуряване на лице, получило разрешение за откриване на частно училище, което няма самостоятелна регистрация като самоосигуряващо се лице и е определено за директор на училището&l

Изх. № 24-33-21
Дата:12.04.2014 год.
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7;
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4.
Относно: държавно обществено осигуряване на лице, получило разрешение за откриване на частно училище, което няма самостоятелна регистрация като самоосигуряващо се лице и е определено за директор на училището
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № ………./…………2014 г., Ви уведомяваме следното:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице. което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5. ал. 2 от КСО са лицата, посочени в чл. 4, ал. 3, т. 1,2 и 4 от кодекса, а именно:
•лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
•лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговии, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;
• регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
Статутът на частните училища и частните детски градини е уреден със Закона за народната просвета (ЗНП). Детските градини и училищата са държавни, общински и частни (чл. 10, ал. 1 от ЗНП). Частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица и не са на бюджетна издръжка (чл. 11, ал. 1 от ЗНП). Тези лица представят в Министерството на образованието и науката определените с правилника за прилагането на закона документи (чл. 11, ал. 2 от ЗНП). Частните детски градини и училища се откриват или преобразуват със заповед на министъра на образованието и науката и придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на заповедта в “Държавен вестник“ (чл. 11, ал. 3 от ЗНП).
В чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП) са посочени документите за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище. От документите, които се изискват за лицето, кандидатстващо за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище, става ясно, че такива могат да бъдат:
•граждани (физически лица);
•търговци (физически или юридически лица);
•юридически лица с нестопанска цел.
Задължително се представят и сведения за директора и учителския състав, като за директора се прилагат копия от: документите за завършено образование и присъдена професионална квалификация; свидетелство за съдимост; медицинско удостоверение; документ, удостоверяващ учителски стаж; както и декларация, удостоверяваща съгласието за работа в детската градина или училището, и нотариално заверено изрично пълномощно – в случаите, когато детската градина или училището ще се управлява и представлява от упълномощено трето лице (чл. 17. ал. 1, т. 2 и 3, буква ,.б“ от ППЗНП).
В заповедта за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище се съдържат данни за лицето, получило разрешение за откриване или преобразуване на детската градина или училището (за граждани – трите имена и ЕГН, а за търговци и юридически липа с нестопанска цел – наименованието, седалището, представителството и единния идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ) и за лицето, което управлява и представлява детската градина или училището (чл. 18а, т. 5 и 6 от ППЗНП).
В чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища е указано, че в случаите, когато детската градина или училището ще се управлява или представлява от упълномощено трето лице, към документите се прилага и нотариално заверено специално пълномощно от кандидата.
Въз основа на гореизложеното се налага извода, че частните училища (частните детски градини) са юридически лица. Лицето (физическо лице), което управлява или представлява училището (детската градина) е неговият директор. Длъжността директор може да бъде изпълнявана от лицето, получило разрешение за откриване на училището (детската градина), или от упълномощено от него лице.
Когато лицето, получило разрешение за откриване на училището (детската градина), и лицето, определено да изпълнява длъжността директор, са едно и също физическо лице и същото не попада сред лицата по чл. 4, ал 3, т. 1,2 или 4 от КСО (какъвто е разглежданият случай), то тогава директорът няма качеството на самоосигуряващо се лице по смисъла на кодекса.
Упражняването на трудова дейност е основополагащо за възникване па осигуряването за осигурените по КСО социални рискове. Съгласно чл. 10. ал. 1 от кодекса осигуряването възниква от деня. в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Безспорно, изпълняването на длъжността „директор“ е трудова дейност, свързана с управлението и ръководството на училището (детската градина), а в случаите, когато директорът е дал съгласието си за работа в училището (детската градина) – и с извършването на преподавателска работа. След като упражнява трудова дейност, директорът на частното училище (частната детска градина) подлежи на държавно обществено осигуряване.
В разглежданата хипотеза, когато училището (детската градина) не е търговец, директорът не попада сред липата по чл. 4. ал. 1, т. 7 от КСО. Не попада и сред лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, тъй като длъжността „директор“ не е изборна. В ЗНП и ППЗНП не е предвидено директорът да се назначава въз основа на избор, а е регламентирано, че той се определя от лицето, което кандидатства за създаването на частно училище (частна детска градина), като това може да бъде самият кандидат или друго упълномощено от него лице.
Осигуряването на директора следва да се извършва съобразно правоотношението с училището (частна детска градина), съответно основанието на което се полага труда.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1

Изх. № 24-34-11Дата:24.11.2011 г.ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 1 ОТНОСНО: Прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите

ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 2

Изх. № 53-00-16806.08. 2015 г. ДОчл. 21,ал. 2 от ЗДДСчл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„А..“ ЕООД извършва

По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-248 от 19.12.2019 г., относно регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването

Изх. №20-00-373/26.09. 2017 г.

Изх. №20-00-373/26.09. 2017 г. ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2 ЗКПО – чл. 205 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено

casibom