извършваните от дружеството доставки, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:

2_1600/27.10.2011 г.
ЗДДС чл.173 от ЗДДС
Дружеството Ви сключва договор за шлайфане и пребоядисване на под, по проект обект Ново село, Полигон България, на американската армия с ………………….., чуждестранно лице, регистрирано по ЗДДС в България, коетое главен изпълнител по договор с клиент Корпус на инженерите на Американската армия.
Посочвате, че неразделна част от договора е Анекс Б от Споразумението по прилагане на освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, за прилагане на нулева ставка на данъка. Посочвате също, че Анекс Б ще бъде издаван към всяка издавана фактура към главния изпълнител.
Поставяте следните въпроси:
1.Има ли право дружеството Ви като подизпълнител да прилага нулева ставка за доставката на стоки и услуги, на основание чл.173, ал.1 от ЗДДС?
2.Ако е налице такова основание необходимо ли е да подавате писмено искане за потвърждаване на наличието на основание за прилагане на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС, при наличие на анекс Б?
3.С какви документи трябва да разполагате за доказване на нулева ставка на ДДС?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и предвид факта, че към същото не са приложени сключени между страните договори и друга документация относно извършваните от дружеството доставки, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Със Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, ратифицирано със Закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 55 oт 2006 г., в сила oт 12.06.2006 г. е предвидено освобождаване от данъци за официални нужди на силите на Съединените щати.
В чл. 16, т. 1 oт Споразумението е регламентирано: “По отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС) или подобни или заменящи го данъци се прилага освобождаване към момента на покупката от или за нуждите на силите на Съединените щати на материали, припаси, услуги, оборудване и друга собственост, придобити за крайно потребление от силите на Съединените щати или които в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети или съоръжения, използвани от силите на Съединените щати. Силите на Съединените щати предоставят на компетентните български власти съответно удостоверение, че материалитe, припасите, услугите, оборудването и другата собственост са за крайно потребление от силите на Съединените щати или в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети и съоръжения, използвани от силите на Съединените щати.“
В т. 7 от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, одобрено с Решение № 83 от 13.02.2008 г. на Министерския съвет, в сила oт 28.02.2008 г., обнародванов ДВ, бр. 29 от 18.03.2008 г.е предвидено освобождаване от данък върху добавената стойност за стоки и услуги, придобити от Силите на Съединените щати или от изпълнители /по договор/, които действат за или от името на Силите на Съединените щати, което се дава на мястото на продажбата. Посочено е, че придобиването на стоки и услуги, придобити без данъчно облагане, се документира във формуляра, приложен в Анекс Б oт споразумението по прилагане. Тези формуляри се заверяват от органите на Силите на Съединените щати, като купувачът предоставя формулярите на търговеца, за да документира освобождаването oт данъци или данъчното облекчение на мястото на продажбата. При поискване властите на Съединените щати предоставят копия от удостоверенията за освобождаване от данъци на съответните български данъчни власти.
Съгласно дефиницията, дадена в т.4, б.”а” от Споразумението по прилагане за освобождаване от данъци, „изпълнител по договор”е всяко юридическо лице, което предоставя стоки и услуги изключително за употреба или в полза на Силите на Съединените щати, включително строителство, по договор или договор за подизпълнение, сключен със Силите на Съединените щати или в тяхна полза, когато за тези стоки или услуги или строителство са удостоверени от Силите на Съединените щати, че са за изключителна употреба от Силите на Съединените щати.
Доставките предназначени за Силите на Съединените щати, намиращи се на територията на България, които са с място на изпълнение на територията на страната, имат характер на доставки облагаеми с нулева ставка на данъка, на основание чл.173, ал.1 от ЗДДС.
Видно от гореизложеното, освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност за доставки с място на изпълнение на територията на страната е предвидено както за основните изпълнители, така и за подизпълнителите, като определящо за освобождаването е стоките и услугите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати.
Предвид поставеният от Вас въпрос не е необходимо подаване на писмено искане за потвърждаване на наличието на основание за прилагане на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС, при наличие на Анекс Б.
Със Заповед на Изпълнителния директор на НАП ЗЦУ-130/28.01.2010 г. е утвърдена процедура за взаимодействие между НАП и представители на въоръжените сили на САЩ относно освобождаване от ДДС на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Въоръжените сили на САЩ.
Съгласно процедурата освобождаването от ДДС на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Въоръжените сили на САЩ се предоставя към датата на данъчното събитие, чрез прилагане на нулева ставка на данъка. Наличието на основание за прилагането на нулева ставка на ДДС се удостоверява чрез фактура за доставката и формуляр – удостоверение за освобождаване от данъци, заверено от службата за данъчни облекченияна Въоръжените сили на САЩ, за всяка доставка по отделно. Когато получател по доставката е лице различно от Въоръжените сили на САЩ /при наличие на подизпълнители/ формулярът се придружава от договори и поръчки, фактури и други удостоверителни документи.
Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид и указания на Изпълнителния директор на НАП с изх. №№91-00-281/15.09.2008 г. и 20-00-95/ 04.04.2011 г., които могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП на адрес www.nap.bg.

Вх.№ 2_1600 от 27.10.2011 Отг. ОУИ Варна  |  1600_11_OZ_2_03

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »