КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НЕВД, чл.1, aл. 5

5_53-02-496/12.09.2008
КСО, чл.4, ал.1, т.7
НЕВ, чл.1, ал.5
Фактическа обстановка: АД, регистрирано по реда на ТЗ се ръководи от Съвет на директорите. Той се избира за определен срок, като неговите членове-акционери получават определено възнаграждение. Същото е по-малко от МОД за съответната длъжност.
Въпроси: 1. Как следва да се оформят отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите;
2. Дължат ли се осигурителни вноски върху изплащаните възнаграждения;
Както е видно от разпоредбата на чл. 244 наТърговския закон /ТЗ/, акционерното дружество се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.
Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.
Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
На основание чл.1, ал.5 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл.40, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
В случаите, в които изпълнителите по договори за управление и контрол получават възнаграждения само за участие в заседания на управителни, надзорни съвети или други органи на търговското дружество, осигурителните вноски се дължат върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход изчислен пропорционално на броя на дните, за които е изплатено възнаграждение.

Вх.№ 5_5302496 от 12.09.2008 Отг. ОУИ София  |  53-02-496_08_OZ_5_08

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)

Изх. № 24-31-306Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед приложение

данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходи от източник в страната на чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ) за изготвяне на архитектурен проект

Изх. № М-26-Р-168Дата:01.09.2016 год.ЗКПО, чл. 12, ал. 5;ДР на ЗКПО, § 1, т. 8.ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ЗДДС, чл.25, aл. 4

2_2766/03.11.08 ЗДДС, чл. 25, ал.4Видно от запитването дружеството извършваосновно продажба на право на строеж и строително монтажни работи /СМР/, като в договорите за продажба на