компенсационни възнаграждения по чл. 26 от Закона за авторскотоправо и сродните му права (ЗАПСП)

Изх. № 63-00-2
Дата: 23.03.2009 год.
ЗАПСП, чл. 26;
ДОПК, чл. 162, ал. 2,
във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗНАП.
Относно:компенсационни възнаграждения по чл. 26 от „Закона за авторскотоправо и сроднитему права (ЗАПСП)
Вна НАП е постъпило Ваше писмо в качеството Ви на Председател на Управителния съвет на Сдружение „……………………“, препратено по компетентност от Приемна на . Във връзка е направеното в него искане, Ви уведомявам за следното:
Нормата на чл. 26 от ЗАПСП установява правото на изброените в разпоред-бата лица да получават компенсационно възнаграждение, дължимо от производи-тели и вносители на празни звуконосители, видеоносители и апарати, предназ-начени за записване. Изхождайки от характера на тези възнаграждения, както и предвид разпоредбите на Данъчно-осигуртелния процесуален кодекс (ДОПК) следва да ви уведомя, че за тяхното събиране от органите по приходите не е налице законово основание. Правомощията на органите по приходите са регла-ментирани в ДОПК и Закона за Националната агенция за приходите. Съгласно чл. 2 от ДОПК органите по приходите действат в рамките на правомощията, установени от закона и свързани с производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания.
Съгласно чл. 162, ал. 2 от ДОПК публични са вземанията:
-за данъци, включително акцизи и митни сборове, задължителни осигури-телни вноски и други вноски за бюджета;
-за други вноски, установени по основание и размер със закон;
-за държавни и общински такси, установени по основание със закон;.
-за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи;
-за паричната равностойност на отнети в полза на държавата вещи;
-по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата;
-по влезли в сила наказателни постановления;
– лихвите за вземанията по вече посочените вземания.
На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за националната агенция за приходите агенцията установява, обезпечава и събира и други публични вземания, когато това й е възложено със закон.
С оглед на горното изброяване, считам че само по себе си компенсационното възнаграждение по чл. 26 от ЗАПСП няма характер на публично вземане, поради което не е налице законово основаниеза неговото събиране от органитепоприходите, съответно от публичните изпълнители.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *