ЗМДТ, чл.44, aл. 1,ЗМДТ, чл.44, aл. 3

Изх. № 63-00-5
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
По поставения от Вас въпрос НАП е изразявала нееднократно становище в писма до Столична община, Дирекция „ПАМДТ“ и до Националното сдружение на общините в Република България /Изх. № ………..г. /, което в основни линии се свежда до следното:
С данък при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 ЗМДТ се облагат придобивания на превозни средства, при които правото на собственост преминава върху приобретателя на територията на страната, т.е. в пределите на действие на българския закон.
Разпоредбата на чл. 44, ал. З ЗМДТ намира приложение спрямо придобивания на МПС, осъществени на територията на страната, за които към момента на придобиване са налице условията по § 1, т. 22 от ДР на ЗМДТ, а именно „изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация и са изминали не повече от 6000 км“.
Към екземплярите до двата адресата прилагаме писмо Изх. № ………….. г. на НАП.
Приложение : съгласно текста.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *