Корекция на подадена справка-декларация и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Корекция на подадена справка-декларация и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-38/ 28.02.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Допусната е грешка в дневник за продажби за м.09.2017г., като са подадени грешни данни за контрагент за фактура № 3817/ 25.09.2017г. с данъчна основа 23 388,21 лв. и ДДС 4 677,64 лв. на ЗС с.с ЕИК …., като в дневника е записан получател – ПЗП с. с ЕИК …… Грешката е открита от клиента – ЗСпри подаване на искане за възстановяване на акциз за гориво за 2017г. от ДФ Земеделие. При проверката от Министерството на земеделието и храните до ЦУ на НАП е установено, че в дневника за продажби за м.09.2017г. на „………..“ ООД няма данни за фактура № 3817/ 25.09.2017г. издадена на ЗС .
При проведен разговор с Дирекция Плащания на Министерството на земеделието и храните е пояснено, че следва да се коригира грешката в дневника за продажби, за да се възстанови акциза. В случай, че не се отстрани грешката – ще се откаже възстановяването на акциз.
Поставен е следният въпрос: Може ли да се подаде коригираща справка- декларация и дневници за покупки и продажби за м.09.2017г., като се посочи правилната информация в дневника за продажби по фактура № 3817/ 25.09.2017г. – с данните на ЗС с ЕИК , тъй като сроковете за възстановяване на акциз са кратки?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
В разпоредбата на чл.126 от ЗДДС се регламентира извършването на корекции в подадени справки-декларации и отчетни регистри.
Доколкото в конкретния случай е допусната техническа грешка – неправилно посочен получател по доставката в дневника за продажби, приложение ще намери нормата на чл.126, ал.3, т.2 от ЗДДС. Грешките се поправят, като лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период – при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
В този случай фирмата следва писмено да уведоми компетентния орган по приходите в съответната ТД на НАП за установената грешка. Съгласно чл. 103, ал. 1 от ДОПК при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 4 от кодекса, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. В съобщението се посочват несъответствията и отстраняването им се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в определения 14-дневен срок, ползва подателя по отношение на законовия срок за подаване, независимо от изричната норма на чл. 104, ал. 3 от ДОПК, съгласно която декларация за промени, подадена след изтичането на законоустановения срок за подаване, се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане.

5/5

Вашият коментар