Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_248/06.02.2018 г.

ЗКПО, чл. 18, ал. 1 и ал. 2;
ЗКПО, чл. 22;
ЗКПО, чл. 23, ал. 1;
ЗКПО, чл. 23, ал. 2, т. 1;
ЗКПО, чл. 25;
ЗКПО, чл. 92

Относно: Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, фирма декларира скрито разпределение на печалбата, посочвайки сумата в част VІІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Посочва се, че указанието на част VІІ гласи, че в тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата, включително и разходите, представляващи скрито разпределение на печалбата, които се включват в сумата, посочена на ред 10, колона А от част V. В същото време в част V, ред 8 се посочват „Разходи, непризнати за данъчни цели съгласно чл. 26“. Действително в глава седма „Данъчни постоянни разлики“ в чл. 26, т.11 от ЗКПО е посочено, че не се признават за данъчни цели разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата.
Във връзка с горното е поставен въпроса в кой ред от част V на колона А (8 или 10) следва да бъде посочено увеличението на счетоводния финансов резултат, представляващ скрито разпределение на печалбата?

Предвид изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 105/2018 г.) е изразено следното становище:
По силата на чл. 18, ал. 2 от ЗКПО данъчната печалба е формираният по реда на ЗКПО положителен данъчен финансов резултат, а данъчният финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон (чл. 18, ал. 1 от ЗКПО).
Данъчният финансов резултат по силата на чл. 22 от ЗКПО се определя като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определен в този закон, със:
1. данъчните постоянни разлики;
2. данъчните временни разлики;
3. други суми, предвидени в ЗКПО.
Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКПО данъчни постоянни разлики са счетоводни разходи, които не са признати за данъчни цели. Когато за целите на определяне на данъчния финансов резултат в закона е посочено, че разход не е признат за данъчни цели, с този разход се увеличава счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното му отчитане и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години. На основание чл. 25 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя на базата на данъчно признатите приходи и разходи.
Именно във връзка с определяне на данъчния финансов резултат във формуляра на ГДД по чл. 92 от ЗКПО в част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък се посочва преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели. В колона А се посочват увеличенията на финансовия резултат, а в колона Б – намаленията на финансовия резултат. Както е посочено и в писменото запитване, на ред 8 от раздел А са посочени „разходи, непризнати за данъчни цели съгласно чл. 26“, като на ред 8.1. конкретно са посочени разходите, несвързани с дейността, регламентирани в чл. 26, т. 1 от ЗКПО и/или които не са документално обосновани, съгласно чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
Съответно на ред 8.2. са посочени разходите за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл. 26, т. 6 от ЗКПО).
Във фактическата обстановка на писменото запитване се посочва, че фирмата декларира скрито разпределение на печалбата в част VІІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, като в указанието на справката е пояснено, че декларираната сума следва се посочи на ред 10 от колона А на част V. В тази връзка следва да се отбележи, че в указанието на ред 10 „Други увеличения на счетоводния финансов резултат“ е уточнено да се види помощна справка „Други увеличения и намаления на финансовия резултат по реда на ЗКПО“, която е публикувана на официалната интернет страница на НАП – www.nap.bg.
Необходимо е да се има предвид, че за целите на попълване на част V от образец 1010 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО са утвърдени 4 помощни справки:
1. Амортизируеми активи;
2. Пренасяне на данъчни загуби;
3. Регулиране на слабата капитализация;
4. Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО.
Именно справка 4 може да се използва за целите на попълването на ред 10 от колона А и ред 13 от колона Б на част V от ГДД по чл. 92 от ЗКПО. В нея са изредени преобладаващата част от увеличенията и намаленията на счетоводния финансов резултат, предвидени в ЗКПО, които не са изрично посочени в част V. В колона А Увеличения на справката, на ред 9 са посочени разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата съгласно чл. 26, т. 11 от ЗКПО.
Предвид изложеното, декларираните от задълженото лице в част VІІ общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата, следва да бъдат посочени на ред 10, колона А на част V на ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

5/5

Вашият коментар