Корекция на VIES декларация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Относно: Корекция на VIES декларация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи молба с вх. № 20-33-68 от 19.10.2020 г. относно издаване на указание за корекция на VIES – за периодите 2019 г. – 2020 г., подавани по реда на ЗДДС, препратено за действия по компетентност от ТД на НАП …….
В запитването се сочи, че корекцията се налага поради несъответствие с подадените данни в данъчните служби на Германия.
В тази връзка Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 115, ал. 10 от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от закона.
Предвид разпоредбата на чл. 126, ал. 2 от ЗДДС, грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
С оглед гореизложеното, при установени грешки до изтичане на срока за подаване на справка декларация, неотразените или неправилно отразените данни могат да бъдат включени или коригирани като се подаде в рамките на крайния срок /14-то число/ нова VIES декларация, заедно със справката-декларация по ЗДДС и отчетните регистри.
В чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС е регламентирано, че извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период – при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи. В тази връзка, при установени грешки след изтичане на крайния срок за подаване на справка декларация и VIES декларация в случаите, когато грешката касае неотразени документи следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, през който е установена грешката, като се включи неотразения документ в отчетните регистри по чл. 124 от закона за този данъчен период.
В конкретния случай дружеството не попада в хипотезата на чл. 126, ал. 2 от ЗДДС, тъй като срокът за подаване справка декларация за периодите м. април и м. май 2019 г. и м. април и май 2020 г. към настоящия момент е изтекъл.
Тъй като от подадената от Вас молба става ясно, че корекциите, които искате да извършите във VIES декларацията не са свързани с неотразени документи считам, че разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС е неприложима.

5/5

Вашият коментар