fbpx

коригиране на данъчен документ и данъчно третиране по ЗКПО на отчетен приход от неустойка през 2006г. при настъпили коригиращи събития през 2008г.;

Относно: коригиране на данъчен документ и данъчно третиране по ЗКПО на отчетен приход от неустойка през 2006г. при настъпили коригиращи събития през 2008г.;

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 20-08-112/ 09.10.2008г. от„Т” АД, гр……. е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата е издала данъчна фактура № … от 12.10.2006 год. за неустойка по договор за строителство. Начислен е ДДС и е внесен през съответния период.. Издадено е съдебно решение, с което е указано, че договорните отношения са спазени и неустойката не следва да бъде призната. Контрагента, на който е издадена фактурата – „К” ЕООД съществува със същия булстат, но с наименование „А” ООД.
Поставени са следните въпроси:
1.Как да се анулира издадената фактура – с кредитно известие или протокол по чл.116 от закона.
2.Как се третира финансовия резултат за 2008г. по ЗКПО – като операции за минали години с преизчисляване на резултата за съответния период и корекция на корпоративния данък ли ?
Предвид недостатъчно изчерпателната фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредбапо зададените от Вас въпроси,изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Видно от писменото запитване, налице е договор за строителство, във връзка с който е издадена фактурата за неустойка. По смисъла на чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДС / в сила до 31.12.2006 год./, данъчната основа на доставката на стока или услуга се определя на база сумата, дължима на доставчика от получателя или от трето лице за доставката, определена в левове и стотинки без данъка по този закон и увеличена със всички получени от доставчика лихви за забава и неустойки, пряко свързани с доставката.
В този смисъл, във връзка с осъщественото строителство и неустойка по договора е издадена фактура с начислен ДДС.
Впоследствие, със съдебно решение е установено, че договорните клаузи са спазени и неустойката не следва да се признае.
Съгласно разпоредбите на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 год., параграф 8, ал.2 от ПЗР е указано, че когато след влизането в сила на този закон възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка, която е фактически извършена и документирана до влизането в сила на този закон, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл. 115 от този закон, при издаването на което се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана доставка.
Съгласно чл.115 от ЗДДС, при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. При намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки – кредитно известие. Освен реквизитите по чл. 114 от закона, известието към фактурата задължително съдържа и номера и датата на фактурата, към която е издадено известието, както и основанието за издаване на известието.
В чл.114, ал.1, т.8 от ЗДДС, като реквизит се визира идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя. Видно от приложените към запитването копия на документи, към настоящия момент с ИН ……, фигурира фирма „А” ООД. Предвид неизяснената фактическа обстановка, може би е налице промяна на наименованието.
По втори въпрос: за да определим приложимите норми от ЗКПО по повод отчетения приход от неустойки през 2006г. и настъпилите коригиращи събития през 2008г.,следва да сеопредели дали е налице счетоводна грешка, свързана с минал периодпо смисъла наГлава дванадесeта от ЗКПО или е налице разходза текущия отчетен период.
В ЗКПО не са определени понятията “събитие от минали години” и “счетоводни грешки”. В счетоводното законодателство също не е дадено определение за това какво следва да се разбира под “събитие от минали години”. В МСС 8 „Счетоводна политика, промени в приблизителните оценки и грешки”е дадено определение на понятието „грешка от минал период” . Това са „пропуски или неточно представяне на финансовите отчети на предприятието за един или повече минали периоди, произтичащи от неизползване или неправилно използване на надеждна информация, която :
– е била налична към момента в който финансовите отчети за този период са били одобрени за публикуване; и
-е можело, при прилагане на разумни усилия да бъде получена и взета предвид при изготвянето и представянето на тези финансови отчети.
Тези грешки включват ефекти от математически грешки, грешки при прилагането на счетоводната политика, недоглеждане или неточно представяне на факти и измами „. В НСС 8 – “Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени на счетоводната политика” е определено понятието“фундаментална грешка”.
Доколкото в ЗКПО не са определени горепосочените понятия е възможно приемането и ползването им така както са възприети за целите на счетоводното отчитане.
Събитие от минали отчетни периоди и счетоводна грешка е събитие или грешка, които предприятието констатира през текущ отчетен период на база на анализ или други действия. Счетоводни сагрешките допуснати като технически грешки, неверни изчисления, неправилно тълкуване на факти, пропуски при счетоводната отчетност, неправилно прилагане на определени нормативни актове и други. Естествено е счетоводното отразяване на тези събития и грешки да стане в текущия отчетен период, когато са установени.
Заданъчни цели е предвиден механизъм, който да неутрализира счетоводните записвания в интерес на реалното определяне на данъчните задължения за текущия отчетен период.
За да се третира в конкретния случай, че е налице счетоводна грешка следва да е налице неправилно тълкуване на факти свързани с признаването на прихода от неустойки през 2006г.
Съгласно МСС 18 „Приходи”- приход се признава само когато има вероятност предприятието да получи икономически ползи свързани със сделката. Възнаграждението за права се признава на база счетоводния принцип на начисляване съгласно съдържанието на съответното споразумение. За претендираната неустойка по договор за строителствоот „Т” ООД,ако съдебният иск от ответната страна, е предявен и е заведено дело до датата на съставяне на годишния счетоводен отчет ще е налице счетоводна грешка. По действащото за 2006г. счетоводно законодателство годишния счетоводен отчет се съставя допърви март на следващата година т.е 01.03.2007г. Ако ответната страна, е уведомила дружеството, че не е съгласна с претенциите и ще отнесе спора в съда, то товавземане по предявената неустойка, е следвало да се отнесе вразчетна сметката, съгласно утвърдения от ръководството на предприятиетоиндивидуален сметкоплан, и да не се признае приход. Признаването на приход, при вече възникнало условие за несигурност по отношение на събирането му определя, че е допусната грешка по отношение на преценката на съществуващи факти.
Съгласно чл.75 от ЗКПО „при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната”.
Извършвайки корекцията дружеството следва да приложиданъчната ставка действаща за годината, в която е допусната грешката.Конкретно в случаяставката за корпоративен данък за 2006г.е 15 на сто .
При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.
Този подход следва да се приложи при корекция за сметка на неразпределената печалба или загуба от минали отчетни периоди.
Всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели.
В случай, че съдебният иск иделото по повод претендираната неустойка е заведено след датата на съставяне на ГФО, тогава корекцията следва да се извърши съгласно разпоредбитена МСС/СС 18 „ Приходи, а именнокогато възникне несигурност относно събирането на сума , която вече е включена в прихода, несъбраната сума или сумата, относно която възстановяването не е вероятно, се признава за разход, а не за корекция на сумата на първоначално признатияприход.
Поради липса на конкретни даннив питането, ако дружеството е във втората хипотеза -на база издадените през 2008г. данъчни документи, ще следва да признае разход,който да участва в данъчния финансов резултат за 2008г.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” – ПЛОВДИВ:………………………
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.3, aл. 2

1_207/20.12.2010 ЗДДС – чл. 3, ал. 2 Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” –…….., изразяваме следното становище: В запитването си сочите, че в хода на ревизия на физическо лице сте установили, че същият е декларирал в ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005 и 2006 години и по чл.50 от ЗДДФЛ за 2007,

Писмо с Изх. №53-04-335; 20.05.2020 г.; ЗДДС, чл.96,ал.1; ЗДДС, чл.97а,ал..2

Изх. №53-04-33520.05.2020 г. ЗДДС, чл.96,ал.1ЗДДС, чл.97а,ал..2 Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:През 2019 г. сте работили в Швейцария по трудов договор, който е прекратен през м.декември на същата година. След това сте сключили договор с друго юридическо лице от Швейцария за предоставяне на ИТ услуги, като тази дейност осъществявате от България. За тази цел

Дерегистрация по ЗДДС при прехвърляне на предприятие на ЕТ.

Относно: Дерегистрация по ЗДДС при прехвърляне на предприятие на ЕТ.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 29.02.2008 г. е сключен договор за прехвърляне на предприятие на ЕТ. ЙКК продава на КЙК фирмата и предприятието си на ЕТ „ВД – КК – ЙК”. В търговския регистър продажбата е отразена на 22.04.2008 г. При Прехвърлянето са

Възможност за ползване на данъчното облекчение по чл.18 ал.1

Изх.№ Относно: Възможност за ползванена данъчното облекчение по чл.18 ал.1 от ЗДДФЛ за доходи от 2007г. на основание Експертно решение №0553-021от 26.02.08г.УВАЖАЕМА Г-ЖО…………………………….,В отговор на направеното от Вас запитване до ТД на НАП Стара Загора, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ 20-21-141 от 05.06.2008г. при Дирекция «ОУИ» Пловдив Ви уведомяваме за следното:Фактическа обстановка: Като

ППЗДДС, чл.113, aл. 3,ЗКПО, чл.204, т. 3

2729/28.10.2008 гППЗДДС,чл.113, ал.3 ЗКПО, чл.204, т.3Посочвате, че фирмата Ви е регистрирана по ЗДДС, с предмет на дейност международен автомобилен транспорт, като в момента осъществява и вътрешно общностен транспорт на стоки. Във връзка с тази си дейност извършва различни разходи, документирани с фактури с включен ДДС по ставката на съответната страна.Поставяте следните въпроси:1.Трябва ли фактурите, да

ЗДДС, чл.113, aл. 4,НАРЕДБА Н-18, чл.32, aл. 2

Изх. № 24-33-332Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-332 г.,Ви уведомява следното:Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

Становище на НАП с Изх. №23-30-14 и от №20-00-45 от 15.03.2017 г.

Изх. №23-30-14 и№20-00-4515.03.2017 г. ЗДДС, чл.115, ал.1чл.116, ал.1 чл.116, ал.3чл. 116, ал.4 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Г…..е собственик на фотоволтаична електроцентрала за производство и продажба на електроенергия. Във връзка с отменено решение на /понастоящем …ЕВР/ № Ц-33/2012 г. на дружеството е начислена такса достъп до електроразпределителната система, която то е заплатило на

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодат

Изх.№94-М-69Дата:06.04.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 4, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 7; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1. Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-М-69 от 13.02.2017 г., Ви уведомявам следното: Според изложената фактическа обстановка от месец октомври 2014 г. сте назначен

Scroll to Top