Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 4; чл. 4, ал. 4 и 6; чл. 5, ал. 4 и 6; чл. 6, ал. 8, 9 и 10; чл. 127, ал. 1; чл. 157, ал. 6;
ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 2;
НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 2 и 6;
Наредба № Н-8/2005 г.: чл. з, ал. 1, т. 2, буква “а“; чл. 3, ал. 3, т. 2, буква „а“; чл. 6а, ал. 1, 8 и 11;
ДОПК: чл. 4; чл. 103, ал. 1 и 2; чл. 110, ал. 1, 2, 3 и 4;
ОТНОСНО: Коригиране на данни по декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….., с вх. № ……….. от 30.10.2018 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, за кратък период от време, Вие сте пенсионирана с решение на ТЕЛК и решавате да се осигурявате само здравно, отразявайки това обстоятелство в декларация образец № 1. Впоследствие разбирате, че в декларацията е следвало да посочите последен ден в осигуряване. Твърдите, че не спирате осигуряването си, а само внасянето на пенсионните осигуровки, но подавате коригираща декларация образец № 1, в която посочвате последен ден в осигуряване. От НАП по местоживеене са Ви информирали, че за стар период не може да правите такава корекция, а следва да подадете коригиращи декларации образец № 1 с данни за социално осигуряване и да довнесете пенсионните осигуровки за целия период (една година), в който сте се възползвала от правото си като пенсионер да се осигурявате само здравно.
В запитването не уточнявате основанието, на което се осигурявате. При направена справка в информационните масиви на НАП се установи, че съгласно подадена от Вас декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице – тютюнопроизводител от 01.03.2006 г., а от 01.01.2015 г. се осигурявате както за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, така и за фонд „Общо заболяване и майчинство“.
Интересувате се за следното:
Имате ли право да подадете коригираща декларация образец № 1 с последен ден в осигуряване, от деня в който сте решила да се осигурявате само здравно? Ако не може да подадете, защо?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба в областта на осигурителното законодателство, изразявам следното становище:

На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6, в т.ч. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО). Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроиводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 10 от КСО).
Лицата, родени след 31.12.1959 г., които се осигуряват във фонд “Пенсии” съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване с изключение на лицата осигуряващи се по реда на чл. 4б, подлежат на задължително осигуряване и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от КСО).
Здравното осигуряване на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Този ред е уеднаквен с осигурителния режим, регламентиран в КСО, с изключение на случаите, при които лицата получават пенсия. Поради липсата на изричен текст в ЗЗО, аналогичен на чл. 4, ал. 6 от КСО, здравноосигурителни вноски се дължат от тези лица и когато имат отпусната пенсия.
Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от КСО – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 1 и 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/).
В наредбата няма определен ред и срок, в който самоосигуряващите се лица, придобили качеството на пенсионери да декларират, че прекратяват социалното си осигуряване. В чл. 1, ал. 6 (изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) от НООСЛБГРЧМЛ е посочено, че лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред, а за самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Този ред включва подаването на декларация по утвърден образец, в която е предвидено поле за попълване от лицата-пенсионери, които желаят да се осигуряват. Това е така, защото според практиката на Върховния административен съд (решение № 4356/25.04.2006 г. по адм. д. № 1531/2006 г. VI-то отд. на ВАС, решение № 5307/16.04.2013 г. по адм. д. № 984/2013 г. VI-то отд. на ВАС и др.) осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 6 от КСО е тяхно право, но не и задължение, а всеки правен субект има гарантирана от правния ред свобода да прецени дали ще упражни предоставеното му от закона субективно право или ще се въздържи от упражняването му. Поради това, желанието за осигуряване по чл. 4, ал. 6 от КСО следва да бъде изразено изрично, а последващото го нежелание да продължи това осигуряване може да бъде изразено и имплицитно – чрез преустановяване на доброволно внасяните до този момент осигурителни вноски.
Следователно, ако самоосигуряващото се лице желае да се възползва от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, то не следва да подава декларацията по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ (образец № ОКд-5). Правото да не се осигурява социално то може да упражни чрез извършване на недвусмислени (конклудентни) действия в тази посока. Такива действия могат да бъдат: преустановяване на плащането на осигурителните вноски за ДОО, респективно на вноските за ДЗПО, подаване на декларации образец № 1 и 6 в регламентираните срокове с данни само за здравно осигуряване, попълване на поле 15 „Последен ден в осигуряване“ в последната подадена декларация образец № 1, съдържаща данни за осигурителен стаж и др.
На основание чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни за:
1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по ЗДДФЛ – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (Декларация образец № 1);
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, „Учителския пенсионен фонд“, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по ЗДДФЛ. (Декларация образец № 6)
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по ал. 4 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите съгласувано с управителя на НАП. Данните по ал. 4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите (чл. 5, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях.
Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1 (декларации образец 1, 3 и 5), като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция (чл. 6а, ал. 1 от Наредба № Н-8/2005 г.). Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности (чл. 6а, ал. 5 от Наредба № Н-8/2005 г.).
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от самоосигуряващите се лица еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година (чл. 3, ал. 3, т. 2, буква „а“ от Наредба № Н-8/2005 г.).
На основание чл. 6а, ал. 8 и 11 от Наредба № Н-8/2005 г. декларация образец № 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване. Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 2, 4 и 5 (включително самоосигуряващите се лица), може да се коригира до изтичане на срока за подаването ?. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на НАП.
При установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ? или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в срока по ал. 1, ползва подателя, независимо от чл. 104, ал. 3 (чл. 103, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/).
Съгласно разпоредбите на ДОПК, задълженията на лицата подлежат на предварително установяване с издаване на акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД), издаден на основание чл.106 от ДОПК и акт за установяване на задължения (АУЗ), издаден на основание чл.107 от ДОПК.
Независимо от издаването на акта по чл.106 и чл.107 от ДОПК, включително когато е обжалван, задълженията за данъци или за задължителни осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия.
Органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки (чл. 110, ал. 1 от ДОПК). Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски (чл. 110, ал. 2 от ДОПК). Проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. С проверка не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице (чл. 110, ал. 3 от ДОПК).
С оглед гореизложеното, вземането на решение относно наличието на основание, както и целесъобразността от предприемане или непредприемане на конкретни действия, свързани с постъпило искане за извършване на корекции по декларация образец № 1 след срока по чл. 6а, ал. 5 от Наредба № Н-/2005 г. е в правомощията на определените в процедурите служители. Органите по приходите осъществяват производството самостоятелно. При изпълнение на правомощията си, определени в чл. 12, ал. 1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона (чл. 4 от ДОПК).

5/5

Вашият коментар