Коригиране на декларация образец № 1 от самоосигуряващо се лице.

ОТНОСНО: Коригиране на декларация образец № 1 от самоосигуряващо се лице.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-31-2/08.01.2021 г., препратено от ТД на НАП …, офис …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
В ТП на НОИ …. е подадено заявление за издаване на задължителни предписания за корекция на декларация обр. № 1 от Я.П., ЕГН ….., в качеството му на самоосигуряващо се лице – едноличен собственик на капитала на ЕООД, по отношение на осигурителния доход, върху който се е осигурявал за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2019 г. Авансово внесените месечни осигурителни вноски през посочените години са върху избран по-висок месечен осигурителен доход от определения със Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) минимален осигурителен доход за съответните години (2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.).
С оглед възстановяване на надвнесените от самоосигуряващото се лице осигурителни вноски, то е подало заявление в ТП на НОИ ….., с което желае да бъде коригиран декларираният от него осигурителен доход в подадените декларации обр. № 1 и върху който е внасял авансовите си месечни осигурителни вноски през посочения период, на минималния осигурителен доход, опреден със ЗБДОО за тези периоди.
Молите за становище относно необходимостта от корекция на осигурителния доход в декларация образец № 1.
С оглед изложената фактическа обстановка и предвид действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Лицата, които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества са самоосигуряващи се лица и са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Съгласно чл. 6, ал. 8 и 9 от КСО осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 (самоосигуряващите се лица, в т.ч. собственици и съдружници в търговски дружества) са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд, в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
По отношение здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване препраща към разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от кодекса.
На основание чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:
1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец № 1);
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9 (декларация образец № 6).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО се определят с наредба, издадена от министъра на финансите, съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г., в сила от 03.01.2020 г.), съответно Наредба № Н-8/29.12.2005 г. (отм. с § 4 от ПЗР на Наредба № Н-13/2019 г., в сила от 03.01.2020 г.).
На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8/2005 г. (отменена, но действаща за посочения в запитването период), самоосигуряващите се лица подават декларация обр. № 1 до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях. Аналогична е и разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от действащата към момента Наредба № Н-13/2019 г., която в сила от 03.01.2020 г. замени Наредба № Н-8/2005 г.
На основание разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-13/2019 г., съответно чл. 3, ал. 3, т. 2 от отменената Наредба № Н-8/2005 г., самоосигуряващите се лица подават декларация образец № 6 за общия размер на дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година в съответния срок за подаване на годишната данъчна декларация. В тази декларация се посочват общо вноските, които са дължими авансово през годината и размера на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на КСО и ЗЗО.
Когато след определяне на годишния осигурителен доход се установи, че самоосигуряващото се лице дължи окончателни осигурителни вноски върху минималния месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО, за периода, през който е упражнявал трудова дейност, в декларация обр. № 6 следва да се впише този размер.
Изискването за равенство на всяко от декларираните месечни задължения с декларация обр. № 6 с изчислените задължителни осигурителни вноски от подадените декларация/и образец № 1, регламентирано в разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-13/2019 г., съответно от Наредба № Н-8/2005 г. (отм.), не се отнася за самоосигуряващите се лица.
В допълнение посочвам, че съгласно чл. 9, ал. 7 от Наредба № Н-13/2019 г., аналогична на разпоредбата на чл. 6а, ал. 8 от Наредба № Н-8/2005 г. (отм.), декларация обр. № 6 се подава с код корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение.
Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се коригира до изтичане на срока за подаването ?. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите (чл. 9, ал. 10 от Наредба № Н-13/2019 г.).
Следователно, корекцията на декларация обр. № 6 за дължимите от самоосигуряващото се лице осигурителни вноски не е поставена в зависимост от подадените от него данни с избран авансов месечен осигурителен доход в декларация/и обр. № 1, а от правилното определяне на общия размер на дължимите от него авансови и окончателни осигурителни вноски в декларация обр. № 6.
С оглед гореизложеното считам, че не съществува нормативно основание, подадените по този ред данни за избрания от самоосигуряващото се лице авансов месечен осигурителен доход с декларация обр. № 1, да се коригират след определяне на окончателния размер на месечния осигурителен доход, независимо от обстоятелството, че той е различен от дохода, върху който авансово са внесени осигурителните вноски. В тези случаи не е от значение и вида на осигуряване, който самоосигуряващото се лице е избрало. Такава корекция би била допустима, ако самоосигуряващото се лице неправилно е декларирало минимален осигурителен доход, който е по-нисък от определения за него в ЗБДОО за съответната година или е посочило по-висок от максималния месечен осигурителен доход, тъй като в този случай няма да е спазена разпоредбата на чл. 6 ал. 8 от КСО. Съгласно описаната фактическа обстановка в запитването Ви, такова несъответствие не е налице.
В допълнение посочвам, че прихващането и/или възстановяването на недължимо платени или събрани суми за задължителни осигурителни вноски се извършва от органите по приходите в Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 128-129 от ДОПК).
С оглед разпоредбата на чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО, даването на задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена на Националния осигурителен институт, е в компетенциите на контролните органи на НОИ.

5/5

Вашият коментар