коригиране на фактури по реда на чл. 116 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-3
Дата: 06.03.2017 год.
ЗДДС, чл. 69, ал. 1;
ЗДДС, чл. 70;
ЗДДС, чл. 71;
ЗДДС, чл. 73;
ЗДДС, чл. 116;
ДР от ЗДДС, § 1, т. 10.
ОТНОСНО: коригиране на фактури по реда на чл. 116 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….. г., е изложена следната фактическа обстановка:
С Решение № …. на Министерски съвет от ……… 2015 г. е одобрено издаването на разрешение на дружество, установено на територията на Нидерландия, (холандско дружество) за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок “……….”, разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, за срок от пет години. Холандското дружество е регистрирано за целите на ДДС в Нидерландия.
На …. ноември 2015 г. холандското дружество е регистрирало клон на чуждестранно лице в българския Търговски регистър за целите на извършване на дейностите по търсене и проучване в България. Впоследствие клонът е регистриран по ЗДДС, считано от 1 декември 2015 г.
На ……….. 2016 г. е сключен договор между ………… на Република България, представляван от министъра на ……….., и холандското дружество – титуляр на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок “………..” в Черно море.
В изпълнение на сключения договор Министерство на ………… през 2016 г. е издало на холандското дружество две фактури за бонус по договора, начислявайки 20 на сто данък върху добавената стойност.
На …. ноември 2016 г. в Министерство на …………. постъпва писмо от клона на холандското дружество, с което се иска преиздаване на вече издадените фактури на името на клона на холандското дружество. В цитираното писмо е изтъкнато, че от гледна точка на данъка върху добавената стойност холандското дружество се счита за установено на територията на страната чрез клона, който представлява постоянен обект по смисъла на дефиницията на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. Също така според холандското дружество клонът има право на данъчен кредит във връзка с бонуса по договора, тъй като услугите (предоставените по договора права за търсене и проучване на нефт и природен газ) се използват за неговата икономическа дейност. В допълнение, холандското дружество не би могло да претендира за възстановяване на платения данък върху добавената стойност чрез неговия идентификационен номер за целите на ДДС по силата на Директива 2008/9/ЕС, транспонирана в Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз.
В запитването е посочено също, че договорът е сключен с холандското дружество, като същият не съдържа изрични разпоредби, на чието основание да е предвидено фактуриране/префактуриране на името на клона. Клонът не фигурира и не е правен субект съгласно подписания договор. Процедурата за търсене и проучване е спечелена от холандското дружество, а не от клона.
В тази връзка въпросът Ви е дали е законосъобразно преиздаването на така издадените фактури на клона на холандското дружество.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададения от Вас въпрос:
Видно от запитването, касае са за договор, по силата на който на холандското дружество са предоставени права за търсене и проучване на нефт и природен газ, срещу насрещна престация – т.н. „бонус“. В случай че предоставените по договора права (услуга по смисъла на ЗДДС) фактически се упражняват от клона на холандското дружество, следва да се приеме, че услугите се използват за икономическа дейност на клона иза клона на основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС ще е налице право на приспадане на данъчен кредит при ограниченията на чл. 70 от същия закон, както и при условията на чл. 71 и чл. 73 от същия закон. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява като клонът включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, в справка-декларацията за ДДС за периода и посочи документа за получените доставки на стоки или услуги в дневника за покупките за същия данъчен период.
Независимо от посоченото в запитването, че договорът е сключен с холандското дружество, като същият не съдържа изрични разпоредби, на чието основание да е предвидено фактуриране/префактуриране на името на клона и че клонът не фигурира в подписания договор, както и че процедурата за търсене и проучване е спечелена от холандското дружество, а не от клона, предвид обстоятелството, че клонът не е самостоятелно юридическо лице, а е структура на холандското дружество, в правомощията на холандското дружество е да определи с коя своя структура да извършва дейността по търсене и проучване на нефт и природен газ.
Предвид изложеното в този случай, както и с оглед твърдението на холандското дружество, че дейността по търсене и проучване на нефт и природен газ се извършва от клона, считам, че е допустимо по реда на чл. 116 от ЗДДС издадените от Министерство на ………… фактури да се анулират и да се издадат нови фактури, като в тях се посочи като получател клонът на холандското дружество.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне вида на получени услуги по договор между българско дружество и чуждестранно юридическо лице, местно на Руската федерация, с оглед данъчното им третиране.

Изх. № 26-О-76Дата:25.07.2016 год.ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 4;ЗДДС, чл. 21, ал. 1;ЗДДС, чл. 21, ал. 2.ОТНОСНО: определяне вида на получени услуги по договор

Осигуряване на физически лица-членове на неперсонифицирани дружества, които са осигурени на друго основание или са пенсионери

2_1747/ 20.06.2008г.КСО – чл.4, ал.3, т.2 чл.4, ал.6ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2ОТНОСНО: Осигуряване на физически лица-членове на неперсонифицирани дружества, които са осигурени на друго основание

Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)В Дирекция ОДОП ….

Данъчно третиране на доходите на физическите лица, извършващи таксиметров превоз на пътници.

Изх. № 24-33-24Дата: 11.03.2008 год. ОТНОСНО:Данъчно третиране на доходите на физическите лица,извършващи таксиметров превоз на пътници.В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

5-23-22-163/07.03.2014 г.В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № …. относноприлагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно

bilgi