коригиране на здравноосигурителен статус и освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на български гражданин, студент в Япония, изразяваме следното становище:

5_20-00-137/15.04.2011 г.
чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО
§ 16 от ПЗРЗИДЗЗО
Във връзка с писмено запитване относно коригиране на здравноосигурителен статус и освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на български гражданин, студент в Япония, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване, студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал. 1.
В Закона за здравното осигуряване не е предвиден специален ред за осигуряване настуденти в чуждестранни висши училища и следва да се приложи общата разпоредба.
Изясняването и корекцията на здравноосигурителния статус се извършва по искане на заинтересованите лица. Исканията за корекция на здравен статус следва да са придружени с документи, доказващи съответните обстоятелства. Периодът на обучение във висши учебни заведения в чужбина се удостоверява с диплома за завършено образование или документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ периодите на обучениевъв висшето учебно заведение. Обучението във висше учебно заведение трябва да е редовна форма. Представените документи се вземат предвид само ако в тях е посочен периода на обучение и са преведени от заклет преводач.
Съгласно § 16 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗЗО /обн.ДВ бр. 111 от 2004 г./ – българските граждани, задължени да осигуряват себе си, които до влизането в сила на чл. 40а от същия закон са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през най-малко една календарна година и не са внесли дължимите здравноосигурителни вноски за това време, могат да възстановят здравноосигурителните си права при условията и по реда на чл. 40а, без да подават заявление.
Предвид тази разпоредба, в конкретния случай лицето може да подаде заявление за завръщане в страната, без да е подало заявление за напускане на страната, ако към 21.12.2004 г. е пребивавало извън България. За периодите,през които лицето е пребивавало в чужбина повече от 183 дни в една календарна година преди подаване на заявлението за завръщане в България, осигурителни вноски не се дължат. Към декларацията се прилагат документи на основание чл.37, ал.2 от ДОПК, доказващи че лицето е пребивавало повече от 183 дни извън страната през една календарна година. Такива документи могат да бъдат:
?копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната;
?удостоверение от съответната областнадирекция на полицията;
?документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач;
?други.
След подаване на заявлението за завръщане в страната, лицето може да получиправо на безплатни медицински услуги след изтичане на 6 последователни месеца, през които е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските /чл. 40а, ал. 2 и 3 от ЗЗО/.
За периодите, през които заинтересованото лице не отговаря на условията на чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО, може да се възползва от процедурата за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски от българските граждани на основание чл.40а от ЗЗО, във връзка с §16 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО /ДВ, бр. 111 от 2004 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на превозвач, съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г.

2_1730/03.11.2010г.ЗДДС, чл.21, ал.2, чл.25, ал.4Относно: данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на превозвач, съгласно ЗДДС, в сила от 01.01.2010г. Във връзка с Ваше писмено

комисионни, изплащани на агент за представителство на чуждестранно лице за възстановяване на платен данък върху добавената стойност от държави членки.

3_1011/30.03.2010 г.ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 71, т. 2 Относно: комисионни, изплащани на агент за представителство на

право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от Общините за получените от същите стоки и/или услуги в изпълнение на водни проекти

Изх. № М-24-36-92Дата: 08.12.2015 год. ПЗР на ЗДДС, § 15гОтносно: право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност

броя на декларации образец № 1 (Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) и декларации образец № 6 (Приложение № 4 към чл.2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.), които могат да подават задъл

5_20-00-475/15.12.2014 г.НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 2 ,чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б”, изречение 1-

исканото опрощаване; удостоверение от звеното за местни приходи към общинската администрация за декларирана недвижима и движима собственост и наличие на фирма – собственост на длъжника; писмо от админ

2_98/12.01.2009г.ЗЗО – чл.33, чл.109Здравното осигуряване в Република България, осигурявано и гарантирано от държавата, се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските и

данъчно третиране при закупуване от регистрирано по ДДС лице от държава членка на превозни средства, които не са нови и последващата им продажба съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавена

3_ 938/17.04.2015 г.ЗДДС, чл. 143, чл. 145, чл. 147, чл. 151ЗДДС, чл. 13Относно: данъчно третиране при закупуване от регистрирано по ДДС лице от държава членка