ЗМДТ, чл.61п,ЗДДФЛ, чл.14, aл. 4,ЗМДТ, т. 24, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.16, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.26,ДОПК, чл.85,ЗМДТ, чл.61з

5_20-00-1316/18.09.2009г.
ЗМДТ чл. 61з до чл.61п; т.24 от § 1 на ДР
ЗДДФЛ чл. 14, ал 4; чл. 16, ал.2 ; чл. 26;
ДОПК чл. 85
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че основната дейност на собствената Ви фирма е производство на топли закуски , които се правят от две работнички на място.Същевременноиматеназначени и три броя продавачки, които освен закуските продават безалкохолни,дъвки,боза и други дребни стоки в притежавания от Вас търговски обект.
Задавате следния въпрос: Следва ли към годишната декларация освен приложението за патент да подавам и Приложение № 2катоЕдноличен търговец.
Изразявамеследното становище:
С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ обн. в ДВ бр. 113 от 28.12.2007г. в сила от 01.01.2008г./ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ обн. в ДВ бр. 110 от 2007г. в сила от 01.01.2008г./ патентния данък от републикански стана общински данък.
Съгласно чл. 14, ал.4 от ЗДДФЛ, физическите лица, включително едноличните търговци, за доходите от патенти дейности се облагат с патентенданък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. За доходите от други дейности, лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Реда и условията за облагане с патентен данък са регламентирани в раздел VІ чл. 61з до чл. 61п от ЗМДТ.Видовете патентни дейности и годишните размери на данъка са посочени в Приложение № 4 към раздел VІ на ЗМДТ. Както и през предходната година така и през 2009г. производствената дейност не е определена като патентнадейност.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат по общия ред, регламентиран в чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като облагаемият доход се формира по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане.
Независимо, че производителите могат да извършват търговия на дребно от обект по смисъла на т.24 от § 1 на ДР на ЗМДТ, в т. ч.са масите на пазари, сергии и др., те не дължат патентен данък в случаите, когато продават само собствената си продукция в този обект. Критерий при облагането не може да бъде факта, че продажбата на тази продукция представлява търговия на дребно, а обстоятелството, че всяко производство е обвързано с производствен цикъл. Търговията на дребно в конкретния случай следва да се третира като един от начините за реализация на произведената продукция.
Следва да имате предвид, че когато физическо лице в т.ч. едноличен търговец е производител на стоки и едновременно с продажбата на собствената си продукция продава и закупени стоки,придобити от другидоставчици, то за продажбите на тези стоки, извършвани от обект по смисъла на т. 24 на § 1 от ДР на ЗМДТ с нетна търговска площ до 100 кв.м. ще дължи патентен данък, съгласно чл. 61з от същия закон. В този случай на основание чл. 16, ал.2 от ЗДДФЛ при определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащина облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.
На въпроса кое приложение към годишната данъчна декларация следва да се попълни, вероятно имате предвид предходната година 2008г. /декларирането на облагаем доход от 2009г. ще се извършва до 30.04.2010г./ – това е Приложение № 2 към ГДДпо чл. 50 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал.1, т.1, от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходитестезадължен да посочвате Вашите данни за идентификация /име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и /или БУЛСТАТ/ЕИК/, издаден от Агенцията по вписванията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.63,ЗДДС, чл.51

5 129/19.02.2008г.ЗДДС,чл.63,чл.51 Уважаеми г-н,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №по описа на Дирекция „ОУИ”- София град, Ви уведомявам следното: Фактическа обстановка:Фирмата е закупила 2

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван при поискване от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Формулярът удос

.№ 26-И-172Дата:26.11.2012 год. Регламент № 883/2004, чл. 13; Регламент № 987/2009, чл. 16.Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………….г. по описа нана(НАП),

Становище на НАП с Изх. №53-04-302 от 30.05. 2018 г.

Изх. №53-04-30230.05. 2018 г. ЗДДС- чл.45, ал.3ЗДДС- чл.27В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-302/09.05.2018 г. във връзка с

подаване данни с Декларация образец 1 Данни за осигуреното лице за лице по договор за управление и контрол, което по трудов договор е осигурено на максималния осигурителен доход, изразяваме следн

1_15/13.03.2009г.Чл.6, ал.10 от КСОчл.3, ал.6 Наредба Н-8Във връзка с писмено запитване заведено с вх.№……….. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ………., относно подаване

Предстоящо изграждане на уличен водопровод по общински път, на свой риск, с последваща претенция за изплащане на обезщетение спрямо собственика за извършените разходи.

ОТНОСНО: Предстоящо изграждане на уличен водопровод по общински път, на свой риск, с последваща претенция за изплащане на обезщетение спрямо собственика за извършените разходи. В

прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху ко

Изх. №53-04-88610.01.2018 г.КСО – чл. 6, ал. 3КСО – чл. 9, ал. 2, т. 2НЕВДПОВ – чл. 1, ал. 2НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 1НАРЕДБА

paste