КСО, чл.10, aл. 1, т. 4

5_ № 53-00-1088/20.12.2012 г.
КСО, чл. 10, ал. 1, чл. 4;
В запитването сте изложилиследнатафактическа обстановка:
Дружество изкупува диворастящи гъби от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон. За повечето лица полученият доход е еднократен в рамките на календарната година.
Във връзка с възникналия казусе поставен следният въпрос:
Възниква ли задължение задружеството да внася осигурителни и здравноосигурителни вноски за тези лица върху изплатените доходи?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Кръгът на осигурените лица по смисъла на КСО е регламентиран в чл. 4 от кодекса.
Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Цитираните в запитването физически лица, които са получили доходи от продажбата на диворастящи гъби не са осигурени лица по смисъла на КСО и върху изплатените възнаграждения не се дължат осигурителни и здравноосигурителни вноски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.18

2_165/10.02.2010ЗДДФЛ, чл.18Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ”-………… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с присъдено обезщетение за подобрение по договор, прогласен за нищожен по съдебен ред

Изх. № M-24-36-10Дата: 25.03.2015 год. ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 4;ЗДДС, чл. 12;ЗДДС, чл. 25, ал. 3, т. 6;ЗДДС, чл. 26, ал. 2;ЗДДС, чл.

aabed