КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.6, aл. 3

5_ № 53-00-1192/09.01.2013 г.
КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3
В запитването сте изложилиследнатафактическа обстановка:
Еднолично търговско дружествое регистрирало клонове на територията на страната. В някои от клоновете стопанската дейност е преустановена поради икономически съображения. С лицата, които представляват клоновете са сключени договори за възлагане на управление без договорени възнаграждения.
Във връзка с възникналия казусе поставен следният въпрос:
Дължат ли се осигурителни вноски по договорите за управление и контрол в които не е договорено възнаграждение?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.7 от КСО, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на вписване в Търговския регистър, в което съответното лице е посочено като управител.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, в сила от 01.01.2010г.,осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.1, т.7 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 от Кодекса.
Видно от гореизложеното, за да възникне задължение за осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол следва да едоговорено възнаграждение по договора. В случай, че такова не е договорено, осигурителни вноски не се дължат.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-26-С-503#4Дата: 17.10.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11 ОТНОСНО: Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5_20-00-191/19.05.2015 г.чл.26, т.2 от ЗКПО;чл.10, ал.1 от ЗКПО;чл.13, ал.1 от ЗДДС;чл.117, ал.1, т.1-4 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

1_130/19.06.2007г.Чл.4,ал.3,т.2от КСОфактическата обстановка : собственик на едноличен търговец работи по трудов договор където е осигурен от работодотеля за всички осигурени социални рискове съгласно чл.4,ал.1,т.1 от

Писмо с Изх. №53-04-164; 19.03.2020 г.; ЗДДС чл.69,ал.1,т.1; ЗДДС чл.70,ал.1,т.4; ЗДДС чл.6,ал.2,т.3; ППЗДДС чл.13, ал.4

Изх. №53-04-16419.03.2020 г. ЗДДС чл.69,ал.1,т.1ЗДДС чл.70,ал.1,т.4ЗДДС чл.6,ал.2,т.3 ППЗДДС чл.13, ал.4 В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„А“ ЕООД провежда обучения на персонала на предприятия, институции

lifta hakkında