fbpx

КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.4, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 3,НЕВД, чл.1, aл. 1

5_53-02-280/08.09.2009г.
КСО, чл.4, ал.1, т.7 чл.1 и ал.2 и ал.3;
НЕВ, чл.1, ал.1
Фактическа обстановка: собственик на ЕООД е вписан като управител, но не получава възнаграждение. Осигуряването се провежда по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО.
Въпрос: Следва ли да се осигурява по чл.4, ал.1, т.7 от КСО?
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1 от Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
Аналогичен е и текстът на чл.7 от КСО, който регламентира сроковете, в които са дължими осигурителните вноски.
Съгласно чл.7, ал.1, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.
Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение, съгласно чл.7, ал.2 от КСО.
Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването, на основание чл.7, ал.3 от КСО.
Видно от цитираните разпоредби, за да възникне задължение за осигуряване на основание чл.4, ал.1, т.7 от КСО следва да има начислено или изплатено възнаграждение.
В случаите в които възнаграждениепо договор за управление и контрол не е получавано/начислявано, а управителят е и съдружник в дружеството, осигуряването се осъществява по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО. В тези случаи достатъчно условие за да възникне задължението за осигуряване е упражняването на трудова дейност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top