КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.5, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 2, т. 3,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

2_ 1684/14.11.2011 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7
чл.4, ал.3, т.2
чл.6, ал.2, т.3 и ал.3
чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7
ОТНОСТНО: Социално осигуряване насобственик на ЕООД
Въпросите, които поставяте са:
1. Как следва да се осигурява собственик на ЕООД, който извършва дейност с личен труд в търговско дружество и едновременно с това извършва дейност и като управител?
2. Следва ли лицето да се осигурява в съответствие с чл.1, ал.1, т.7 от КСО и достатъчно ли е за целите на осигуряването дадено лице да попадне в кръга на задължително осигурените лица по чл.4 от КСО като упражняващо дейност на някое от посочените в същата разпоредба основания, или е задължително да се осигурява като самоосигуряващо се лице?
Предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Когато собственика на ЕООД упражнява трудова дейност като изпълнител по договор за управление и контрол на търговското дружество и има определено и/или договорено възнаграждение се осигурява социално по реда на чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Тези лицата се осигуряват за всички осигурени социални рискове върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, съгласно чл.6, ал.2, т.3 и ал.3 от КСО.
Когато собственикът няма сключен договор за възлагане на управлението на дружеството или не получава възнаграждение за положен личен труд и/или не му е определено такова, осигуряването му следва да се извършва по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. по реда, определен за самоосигуряващите се лица.
Съгласно цитираната разпоредба лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
Когато собственика на ЕООД, упражнява дейност с личен труд в търговското дружество
извън работата му по управление и контрол, то той подлежи на осигуряване едновременно и на двете основания (чл.4, ал.1, т.7 и чл.4, ал.3, т.2 от КСО).
Съгласно чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, получаващи доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО, осигурителните вноски, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи при спазване на определената в нормата поредност, а именно:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружниците в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Оценете статията

Вашият коментар