КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.6, aл. 3

20-00-133/24.03.2010
КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3;
Фактическа обстановка: Управител на дружество е освободен и е назначен ликвидатор. Дружеството не е заличено в ТР.
Въпрос: Как следва да се осигурява, предвид обстоятелството, че фирмата няма дейност?
На основание чл.266 от Търговския закон след прекратяване на търговско дружество се извършва ликвидация. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където те представят нотариално заверени съгласия за извършване на тази дейност и образци от подписите си. За дейността си ликвидаторите на търговски дружества получават възнаграждение и то се определя от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност.
Съгласно чл.266, ал.6 от Търговския закон ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган (чл.269 от Търговския закон).
Ликвидаторите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, на основание чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.1, т.7 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3.
Съгласно разпоредбата на чл. 10 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Във връзка с гореизложеното, Вие подлежите на задължително осигуряване по упоменатия ред за периода през който извършвате дейност по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
ВТърговският закон са изброени хипотезите, при които правомощията на ликвидатора се прекратяват:
1) заличаване на дружеството;
2) продължаване на дружеството;
3) вливане;
4) назначаване на синдици;
5) назначаване на нови ликвидатори;
6) смърт на ликвидаторите;
7) при поставяне на ликвидатора под ограничено запрещение – не е изрично предвидено, но така се прекратява представителната власт;
8) напускане на ликвидатор – отказ от договора за поръчка.
Нямате задължение да информирате Националната агенция за приходите при преустановяване на трудовата Ви дейност като ликвидатор.

Оценете статията

Вашият коментар