ЗДДС, чл.126, aл. 3, т. 2

20-00-328/02.12.2009
ЗДДС – чл. 126, ал.3, т. 2
По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -……, изразяваме следното становище:
Становището е изградено въз основа на допълнително представените документи и има принципен характер.
Регистрирано по ЗДДС лице е извършило ВОП на стока, представляваща ДМА по смисъла на ЗСчетоводството, през месец ноември 2008 г. Извършена е проверка на задълженото лице през месец юни 2009г., при която са констатирани обстоятелствата по придобиването и е съставен АУАН за неначислен ДДС по ВОП. На лицето е назначена ревизия, където органите по приходите са установили, че ДМА е заведен в счетоводството през месец януари 2009 г., а плащанетое извършено на 09.01.2009г. Доставката не е укрита. Задълженото лице по време на ревизиятае депозирало молба за признаване на правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 73а, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл.126, ал.3, т. 2 от ЗДДС . В тази връзка са зададени следните въпроса : следва ли да се уважи молбата на лицето, като се начисли ДДС и се признае правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 126 от ЗДДС и ако не следва, как следва да се извърши корекцията по недекларирания ВОП.
В хода на изготвяне на настоящето запитване са представени нови документи, относими къмслучая. От представения допълнителнодоговор е видно , че става думазадоставка на стоки, в който е предвиденопрехвърлянето на собствеността върху инсталацията да стане ведно и след като се извършат услугите по монтаж, както и задължителните изпитания и обучение на избрания персонал за правилна и безаварийна работа с инсталацията. В този случай считаме, че няма да е налице вътреобщностно придобиване на стоки,на основаниечл. 13, ал. 4, т. 2 от ЗДДС. Ако се прехвърля собственост върху стока като е предвидено да се извърши и монтаж и инсталация на същата, то в конкретния случай ще са приложими разпоредбите на ЗДДС отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация.
Съгласно чл.17, ал.4 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката. Без значение в случая е обстоятелството дали инсталирането/ монтирането се извършва от самото лице – доставчик на стоките или тази дейност е възложена на друго лице – подизпълнител. Разпоредбата на чл.82, ал.2, т.4 от ЗДДС предвижда, че данъкът е изискуем от получателя по доставката, когато се доставят стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика – когато полуачтелят е регистрирано по ЗДДС лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка.
Тъй като в случая е налице и авансово плащане във връзка с доставка на стока с монтаж, и това плащане е станало през месец януари 2009 година данъкът трябва да се начисли включително и за направеното авансово плащане, тъй като на основание чл. 25, ал. 6 от ЗДДС данъкът става изискуем при получаване на цялостни или частично авансово плащане по доставка.
За доставки, където изискуемостта на данъка е настъпила след 01.01.2009г. съгласно чл. 73а, ал. 2от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага съответно чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. В този смисъл има Указание на ЦУ на НАП във връзка с приложението на чл.73а ЗДДС.
Отново обръщаме внимание, че товастановище има принципен характер. В процеса на ревизията органа по приходите следва да спази принципите на ДОПК, като прецени допълнително представените от лицето документи с оглед цялата фактическа обстановкакакто и да установи всички факти и обстоятелства относими към настоящето запитване.

Оценете статията

Вашият коментар