КСО, чл.4, aл. 1,КТ, чл.61, aл. 1,КТ, чл.62, aл. 3,КСО, чл.10, aл. 1,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.4, aл. 3

2_1573/19.10.2012 г.
КТ – чл.61, ал.1;
чл.62, ал.3;
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. – чл.4, ал.3;
КСО – чл.4, ал.1;
чл.10, ал.1;
ОТНОСТНО: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29.12.2002г.
Отправили сте писмено запитване, в което описвате, че сте сключили трудов договор с лице на 01.10.2012 г., като датата на започване на работа е 02.10.2012 г. Подали сте уведомление по чл.62, ал.5 от КТ на 03.10.2012 г., спазвайки три дневния срок по чл.62, ал.3 от КТ. Получили сте потвърждение за прието уведомление от НАП с входящ номер от 04.10.2012 г.
Поставяте въпрос за това, от коя дата следва да начислявате заплата и осигуровки на лицето – от 02.10.2012 г. или от 04.12.2012 г.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Трудовият договор се сключва в писмена форма между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа (чл.61, ал.1 от Кодекса на труда – КТ).
Съгласно разпоредбите на чл.62, ал.3 от КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).
Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от ТД на НАП.
Съдържанието и реда за подаване на уведомлението са предвидени в наредба на министъра на труда и социалната политика – образец на уведомлението има в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29 декември 2002.
На основание на чл.4, ал.3 от Наредбата във връзка с разпоредбата на чл.63, ал.1 от КТ работодателят е длъжен да връчи на работникапреди постъпванетому на работакопие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.
Следователно, не може да започне изпълнение по предоставянето на работна сила от страна на работника или служителя, без да е сключен писмен трудов договор и без да му е връчен екземпляр от него, както и без да е изпратено уведомление до съответната ТД на НАП. Това е задължение на работодателя, и при неизпълнението му, той носи административнонаказателна отговорност.
Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране (чл.4, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Следва да имате предвид, че цялостният контрол по спазване на трудовото законодателство е от компетентността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Оценете статията

Вашият коментар