Приложението на разпоредбите на чл. 29а, ал. 5 във връзка с чл. 29а, ал. 4 и ал. 7 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ /, приложим за 2006г. изразявам следното становище :<

2_1571/31.05.07г.
ЗОДФЛчл. 29а ал. 4 и ал. 5
Във връзка с Вашетозапитванеотносноприложението на разпоредбите на чл. 29а, ал. 5във връзка с чл. 29а, ал. 4 и ал. 7 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ /,приложим за 2006г. изразявам следното становище :
Според нормата на чл. 29а, ал. 3 от ЗОДФЛ данъчно облекчение за не навършили пълнолетие деца може са ползва от лице попадащо в обхвата на лицата посочени в т. 1 до т. 4 на същата алинея.На основание разпоредбата на чл. 29, ал. 3, т. 1данъчното облекчение се ползва от родител, който към 31 декември наданъчната година упражнява родителски права и дететоне е настаненоизвън семейството и не е учредено попечителствоилинастойничество и при условие, че представи писмена декларация по чл. 29а, ал. 4от другия родител, че последният няма даползва намаление за същата данъчна година.
Вписмото си задаватеследният въпрос :
Следва ли майка полагаща родителски грижи да прилагадекларацияпо чл. 29а, ал. 4 в изброенитехипотези:
1. когато е разведена ;
2. когато е самотна майка;
3. детето е родено след развода;
4. детето е родено в условията на съвместно съжителство, без брак;
5.бащата е припознал детето при раждането му, осъден еда заплаща издръжка,няма категоричностановище от съда за лишаването му от родителски права.
6. няма решение,че не саприсъдениродителски права на бащатав случаите на развод.
Предвидразпоредбата на чл. 29а, ал. 5от ЗОДФЛ декларация по чл. 29а, ал. 4от с.з.не се представя в изрично посочени от закона случаи, когато :
-другият родител е починал;
– е неизвестен / т.е детето не е припознато както прираждането по реда на чл. 36 от Семейният кодекс /СК /така и по реда начл. 41 отс.к. за установяване на произход от бащата.
– другият родител е лишен от родителски права
– или такива не са му предоставени в случаите на развод.
Съгласноразпоредбата на чл. 72от СКродителските права се упражняват заедно и поотделно. При разногласие спора се решаваот районният съд.
Лишаването от родителски правапредставлява цялостно отнемане на родителски права и е уредено в чл. 74 и чл. 75от семейният кодекс. Производствотоза лишаване отродителски права се образува служебно от районния съд или по искане на другият родител или прокурора. Лишаване от родителски права по чл. 75, съответно на възстановяване на родителски права по чл. 77 се постановявас решение на съда и се съобщава служебно на общината по местожителството народителя.
Съгласно чл. 106 от СК при допускане на развода съдът служебно постановявана кого от съпрузите се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняване на тези права и относно личнитеотношения на децата и родителите и издръжката на децата.
В случаите, когато липсва решение на съдасвързанос лишаване на другият родител от родителски права, както и за предоставянето на родителски права в случаите на развод , родителят претендиращ данъчното облекчение не може да се ползва от режима на чл. 29а, ал. 5 отЗОДФЛ. Същият следва да приложи писмена декларация по чл. 29а, ал. 4 от другият родител.

Оценете статията

Вашият коментар