КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,КСО, чл.127, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2

2_2701/16.11.2009г.
ЗДДФЛ – чл.29, т.2
КСО – чл.4, ал.3, т.1
КСО- чл.127, ал.1
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие работите по трудов договор и същевременно сключвате застраховки от името и за сметка на застраховател, за което получавате комисионна.
Въпросите които поставяте са:
1.Трябва ли да се самоосигурявате за получените комисионни и ако да какви осигуровки и по кой параграф да ги внасяте?
2.По кой ред на ЗДДФЛ ще се облагат тези доходи и имате ли нормативно признати разходи?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
По приложение на осигурителното законодателство:
Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка /чл.164, ал.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/.
На основание чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност следва задължително да бъдат осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
Конкретизиране на групите лица, които попадат в тази категория е направено в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани изпратени на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/. В чл.1, ал.5, т.1 от Наредбата изрично е конкретизирано, че за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат застрахователните агенти по чл.164, ал.1 от КЗ..
Следователно, застрахователните агенти по чл.164, ал.1 от Кодекса за застраховането са лица, упражняващи свободна професия – самоосигуряващи се лица. Осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.3, т.1 са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималнияи максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /съответно 260лв. и 2000лв. за 2009г./.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски /чл.6, ал.8 от КСО/.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност на тези лица се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Лицата, родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд когато са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО /чл.127, ал.1 от КСО/. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, с изключение на чл.9, ал.6 и 7 и §9, ал.2 и 3. Самоосигурените лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка.
Здравното осигуряване на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия се осъществява по реда на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване – върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО и годишно върху доходите от дейността и доходите по т.3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от КСО.
Следователно ако вие сте регистрирана като застрахователен агент по реда на чл.164, ал.1 от КЗ, трябва да подадете декларация за започване на трудова дейност в ТД на НАП – Варна. За периодите, през които упражнявате дейност през 2009г. дължите авансови вноски върху минимум осигурителен доход от 260лв. в следните размери:
?13% за фонд “Пенсии“, внасяни по код за вид плащане 550442;
?5% за ДЗПО, внасяни по код за вид плащане 580123;
?8% за здравно осигуряване по код за вид плащане 560402.
Следва да имате в предвид, че за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 /например от трудов договор и от свободна професия/, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл.4, ал.1 и 2;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3.доходи за работа без трудово правоотношение.
По приложение на данъчното законодателство:
Съгласно чл.29, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон се определя, като придобитият доход се намалява с 25 на сто разходи за дейността за доходи от упражняване на свободна професия. На основание т.29 на §1 от ДР на ЗДДФЛ застрахователните агенти, се считат за лица упражняващи свободна професия, когато по отношение на тях са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Следователно, получаваните от Вас доходи от друга стопанска дейност- застрахователни услуги, в качеството Ви на самоосигуряващо се лице ще бъдат намалени с 25 на сто разходи за дейността по реда на чл.29, т.2 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар