облагане на доставката по задължително депозиране на печатни произведения по ЗДДС

2_2706/17.11.2009
ЗДДС
§1, т.8 от ДР от ЗДДС
чл.6, ал.3, т.2от ЗДДС
117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС
Относно: облагане на доставката по задължително депозиране на печатни произведения по ЗДДС
Отправили степисмено запитване,в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Фирмата Ви се занимава с издателска дейност. Тя издава учебници, както и учебни помагала за детските градини. Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения Ви задължава да депозирате в Националната библиотека печатни произведения, за което съставяте предавателно-приемателен протокол.
В тази връзка поставяте следните въпроси: Облагаема ли е доставката по депозирането на печатни произведения и върху каква данъчна основа следва да се начисли ДДС? С какъв документ трябва да влезе в дневника на продажби извършеното депозиране, тъй като документа които се издава между депозанта и получателят е предавателно-приемателен протокол?
При така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос изразявам следното становище:
Съгласно чл.2, т.1 и т.2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения целите и задачите на депозирането, предвидено по същия закон, са събиране и съхраняване на депозираните печатни и други произведения с цел да се осигурят пълни колекции от тях и да бъдат запазени като част от националното културно наследство; както и осигуряване на обществен достъп до депозираните печатни и други произведения.
На осн. чл. 3, ал.1, т.1 отЗЗДПДПна задължително депозиране подлежат произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител по печатарски или подобен на него способ – печатни произведения, издадени от български физически или юридически лица.
Разпоредбата на чл.5 от ЗЗДПДП определя кръга на лицата, които извършават депозирането, като за печатните произведения това са техните издатели,в случай чете са юридически лица.
Получателят на печатни произведения, подлежащи на задължително депозиране по реда на ЗЗДПДП е посочен в чл.9, т.1 от законаи това е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” – гр.София.
Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведенияза депозирането се съставя предавателно-приемателен протокол по образец, изготвен в 2 екземпляра и утвърден от директора на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” – гр.София.
В ЗЗДПДП и в ППЗДПДП не е предвидено възмездяване за направеното депозиране на печатни произведенията.
Съгласно разпоредбите на ЗДДС е възможно извършената от Вас доставка по депозиране на печатни произведения да се третира или като безвъзмезна доставка или като приравнена на възмезна доставка за целите на закона. Предвид невъзможността ни да определим какъв е режима на извършваните от Вас доставки, поради липса на достатъчно информация във фактическата обстановка, изложена в запитването Ви, ще отговорим на поставените от Вас въпросии при двата варианта на облагане на доставката.
при безвъзмезна доставка:
При депозирането на печатни произведения е налице прехвърляне правото на собственост върху печатните произведения без да е уговорено възнаграждение. На основание §1, т.8 от ДР на ЗДДС доставката е безвъзмезна и не подлежи на облагане с данък върху добавената стойност, тъй като не е сред визираните в чл.2, ал.1 от закона обекти на облагане с косвен данъкине попада в предметния обхват на закона. Предвид разпоредбата начл. 113, ал. 3, т. 5 от ЗДДС при извършване на безвъзмезна доставкаможе да не се издава фактура.
при безвъзмезна доставка, приравнена на възмезназа целите на ЗДДС:
В ЗДДС съществуватслучаи на доставки, приравнени на възмездни за целите на закона, които попадат в предметния обхват на закона и подлежат на облагане с данък върху добавената стойност. Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.3, т.2 от ЗДДС за възмезна доставка на стоки се смята безвъзмезното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Предвид гореизложеното, депозирането на печатни произведения ще подлежи на облагане с ДДС, ако дружеството Ви е упражнило право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който му е начислен от регистрирани по ЗДДС лица при производството на печатните произведения. Данъчната основа на доставката в този случай се определя по реда на чл.27, ал.1, т.1 от ЗДДС и не може да бъде по ниска от себестойността на стоката. На основание чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДСв случаите на доставки по чл. 6, ал. 3 от ЗДДСдружество Визадължителноследва да издаде протокол, който да съдържа реквизитите посочени в чл.117, ал.2 от ЗДДС. Начисляването на данъка ще се извърши с протокола по чл. 117, като основание за начисляване на ДДС следва да се посочи чл.6, ал.З, т.2 от ЗДДС. Издадениятпротокол по чл.117 от ЗДДС се включва в дневника за продажби.

Оценете статията

Вашият коментар