КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.9, aл. 4,КСО, чл.9, aл. 6,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3

2_199/02.02.2012 г.
КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1 и т.2
чл. 9, ал. 4
чл.9, ал.6
НООСЛБГРЧ – чл. 2, ал. 3
ОТНОСТНО: Осигуряване на самоосигуряващо се лице през 2001 г.
В писмото описвате, че от 01.01.2001 г. до 06.03.2001 г. сте се осигурявали като ЕТ, а от 06.03.2001 г. до 31.12.2001 г. през ЕООД върху минималния размер на месечния осигурителен доход или общо за годината върху 2094 лева. Декларирали сте облагаем доход като ЕТ8579 лева за 2001г.
Поставяте въпрос за това, дали следва да довнасяте осигурителни вноски до максималния размер на осигурителния доход за 2001 г. след като сте внесли авансово осигурителни вноски върху 158 лева и общия годишен размер на осигурителния доход за 2001 г. , върху който се дължат осигурителни вноски е 1780 лв. и той е по- нисък от общия годишен размер на осигурителния доход, върху който са внесени осигурителни вноски.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (в редакцията му от 2 януари 2001г.), задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества. Тези лица по свой избор могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест.
Разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от КСО (в редакцията му от2 януари 2001г.), регламентира, че лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2от КСО, се осигуряват задължително върху избран от тях месечен доход, който не може да бъде по-малък от двукратния размер на минималната работна заплата и по-голям от 10-кратния й размер.
През 2001 г. размерът на минималната работна заплата, от която се определя минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е бил в следните размери:
-от01.10.2000 г.-79 левас ПМС № 213/09.10.2000 г.;
-от 01.04.2001 г. – 85 лева с ПМС № 64/16.03.2001 г.;
-от 01.10.2001 г. – 100 лева с ПМС № 209/21.09.2001 г.
Окончателният размер на осигурителния доход за лицата по ал. 4 се определя за всяка календарна година въз основа на данъчната декларация на лицето и не може да бъде по-малък от сбора на двукратния размер на минималната работна заплата и по-голям от сбора на 10-кратните размери през 12-те месеца на годината. В тези случаи се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (чл.9, ал.6 от КСО – редакция 2001 г.).
Аналогична е и разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (в редакцията й от 2001г.), според която окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят във фонд “Пенсии“ най-късно в 30-дневен срок от датата на подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от 10-кратния размер на минималната работна заплата за страната за съответния месец.
Лицата, получаващи доходи от дейност като еднолични търговци и/или съдружници в търговски дружества подават с годишната си данъчна декларация за доходите Справка за окончателния размер на осигурителния доход, като попълват Таблица 1 и 2.
Определянето на окончателния размер на осигурителния доход се извършва за всеки месец, през който е упражнявана дейността. Декларираният в Таблица 1 месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски, следва да бъде отразен в осигурителната книжка на лицето. Този доход се взима предвид при изчисляването на пенсията, а периодът, за който е упражнявана дейността, се зачита за осигурителен стаж.
В колони от 5.1 до 5.5 се вписва осигурителният доход, получен от упражняване на съответните дейности. Ако лицето е упражнявало дейност на различни основания, попълва осигурителния си доход за всяка дейност поотделно, съответно за периода, за който тя е упражнявана.
Следователно реализираният доход от дейността Ви като ЕТ следва да бъде разпределен за периода, през който е упражнявана дейността.
Ако сте упражнявали дейност като ЕТ само през периода от 01.01.2001 г. до 06.03.2001 г., подлежи на изравняване реализираният от ЕТ доход само за този период и в този случай предвид размера на реализираният от ЕТ доход от 8579лв., би следвало да довнесете осигурителни вноски в съответните размери до максималния осигурителен доход, който за този период е 790лв./месец.
Ако обаче ЕТ е действало например през цялата година, то реализираният доход от тази дейност подлежи на разпределяне за цялата година, тъй като дейността е упражнявана през целия този период.

Оценете статията

Вашият коментар