КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, aл. 1, т. 1, буква в,ЗМДТ, чл.61з, aл. 1

2_2679/12.11.2009г.
КСО – чл.4, ал.3, т.1
ЗДДФЛ – чл.29, ал.1, т.1, б. “в“
ЗМДТ – чл.61з, ал.1
В запитването си описвате, че сте собственик на занаятчийско предприятие по занаята „Фризьорство”. През 2008г.сте упражнявали две патентни дейности с личен труд – фризьорски услуги и търговия с козметични материали.
Поставяте въпроси, свързани с попълването на приложение 7 и справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008г.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Собственик на занаятчийско предприятие по смисъла на чл.22, ал.1 от Закона за занаятите (ЗЗ) може да бъде:
1.физическо лице, вписано като майстор;
2.търговско дружество, чийто неограничено отговорен съдружник е вписан като майстор;
3.гражданско дружество, чийто член, отговорен за техническото ръководство на занаятчийското предприятие, е вписан като майстор.
В случаите на т.2 и т.3 облагането на лицата се извършва по общия ред на Закона за корпоративното подоходно облагане. Облагането на лицата, за които е изпълнена хипотезата на т.1 от горецитираната правна норма, в който случай попадате Вие, се извършва по реда на ЗДДФЛ или ЗМДТ в зависимост от характера на извършваната дейност.
На основание чл.29, ал.1, т.1, б. “в“ от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 40 на сто за доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Съгласно чл.61з, ал.1 от ЗМДТ с окончателен годишен (патентен) данък се облагат физическите лица, включително едноличните търговци при кумулативното изпълнение на следните условия:
?извършване на дейност, посочена в Приложение № 4 към глава втора, раздел VI (патентни дейности), регламентиращо дейностите, подлежащи на облагане с патентен данък;
?оборотът на лицето от предходната година да не надвишава 50 000 лв.;
?лицето не е регистрирано по ЗДДС, с изключение на регистрацията за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
В разпоредбата на чл.61з, ал.2 от ЗМДТ е указано, че лицата, които извършват патентна дейност не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Един от основните принципи на облагането с патентен данък е, че дължимият данък не е обвързан с размера на получените доходи, а с вида и мястото на извършваната патентна дейност. Определеният патентен данък е окончателен, поради което в ЗМДТ няма предвидени нормативно признати разходи за приспадане от доходите на лицата, извършващи патентна дейност.
Този принцип е заложен и в годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Доходите от патентната дейност се попълват само в Приложение № 7 към годишната данъчна декларация и същите не участват при формирането на общата годишна данъчна основа.
На основание чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
Тези лица внасят авансови осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица или само за пенсия върху избран от тях осигурителен доход между минималния и максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната календарна година.
Окончателният размер на месечният осигурителен доход за тази категория лица се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд “Пенсии“ и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на декларацията.
Предвид горецитираните разпоредби, Вие е следвало да попълните Приложение № 7 (образец 2071) на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008г., тъй като сте извършвали дейности доходите, от които подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ. Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа.
Като занаятчия е следвало да попълните редове 7 и 8 на приложението за дейността фризьорски услуги. За да попълните ред 8 е следвало да намалите реализираният за цялата 2008г. доход от фризьорски услуги с 40% разходи за дейността и така полученият резултат да посочите на ред 8.
За упражняваната от Вас патентна дейност търговия с козметични материали е следвало да попълните редове 9 и 10 на Приложение № 7. За да попълните ред 9 е следвало да намалите реализираният за цялата 2008г. доход от търговията с козметични материали с 40% разходи за дейността и така полученият резултат да посочите на ред 10.
Тези облагаеми доходи посочени на редове 8 и 10 не подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ и върху тях не се дължи данък върху доходите. Затова именно те не участват при формирането на общата годишна данъчна основа по ЗДДФЛ. Те се сформират с приспадане на нормативно признатите разходи и се посочват на редове 8 и 10 единствено и само във връзка със задължението Ви върху тях да извършите годишно изравняване в таблици 1 и 2 на справката за окончателния размер на осигурителния доход.
Така изчислените и декларирани в Приложение 7, част ІІ, на редове 8 и 10 доходи е следвало да бъдат пренесени в колони 5.4 на таблици 1 и 2на справката единствено с цел да бъде определен окончателния размер на осигурителният Ви доход за 2008г.

Оценете статията

Вашият коментар