КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯ
Телефон: (02) 98 59 – 37 59 Факс: (02) 987 70 46
94-00-6/1.04.2010 г.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2
Фактическа обстановка: осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества.
По 1-ви въпрос: Съдружниците в търговски дружества са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. В конкретния случай, Вие следва да се осигурявате като самоосигуряващо се лице чрез едно от дружествата по Ваш избор.
По 2-ри въпрос: От изложеното в запитването не е ясно дали управителите на търговското дружества са и съдружници в него. Ако приемем, че са съдружници, по отношение на тяхното осигуряване важи изложеното по първия въпрос.
Имайте предвид, че от 20 март 2010 година е в сила Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност. Текстът на договора е обнародван в ДВ. бр.20 от 12 Март 2010 г. Съгласно чл. 6 от договора осигурените лица, спрямо които се прилага този договор, се подчиняват изключително на законодателството на тази договаряща страна, на територията на която извършват трудова дейност. Изключение от този принцип е предвиден в ал. 2.1 от същия член, съгласно която към осигурените лица, които осъществяват трудова дейност на територията на двете договарящи страни, се разпростира законодателството на тази договаряща страна, на територията на която се намира местоживеенето на лицето.
Местоживеенето се определя съгласно чл. 1, ал. 1.4 от договора, съгласно който за местожителство (местоживеене) се счита
за Република България – дългосрочно пребиваване в Република България по смисъла на българското законодателство;
за Руската федерация – мястото на постоянно или временно местоживеене на законно основание на територията на Руската федерация, което може да бъде определено или признато за такова съгласно законодателството на Руската федерация;
Ако в конкретния случай местоживеенето на руските граждани е на територията на Руската федерация, те следва да се осигуряват само съгласно руското законодателство. За удостоверяване на тези обстоятелства те следва да се обърнат към съответните компетентни институции в Русия.
За периодите преди влизане в сила на двустранния договор, руските граждани следва да се осигуряват като самоосигуряващи се лица, доколкото от изложеното в писмото може да се направи заключение, че са упражнявали трудова дейност като такива.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

възстановяване на ДДС при наличие на безусловна банкова гаранция и спряно производство, поради съмнение за измама.

Изх.№23-22-125416.06.2011г. чл.92, ал.8 и 9 от ЗДДСВъвВаш протокол за писмено запитване № 5/19.05.2011г., постъпило в ДирекцияОУИ ….. с вх. №23-22-1254/27.05.11г., поставятевъпрос относно възстановяване на ДДС

уточнение на фактическа обстановка, свързана с прилагане на разпоредбите на чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ за 2017 г.)

Изх. № 24-39-113Дата: 16.03.2018 год. ЗДБРБ за 2017 г., чл. 92 Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговски дружества са държавно