КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.127,ЗЗО, чл.40

2_1714/07.07.2009г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.127
ЗЗО – чл.40
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие работите по трудово правоотношение повече от 5 работни дни месечно. Освен тази Ви дейност, възнамерявате да образувате неперсонифицирано дружество – ДЗЗД и да се осигурявате като действащ съдружник.
Въпросите, които поставяте са:
?Върху какъв доход трябва да се осигурявате за извършваната от Вас дейност в ДЗЗД– върху реално полученият доход или върху минималният осигурителен доход при положение, че реално полученият от Вас през годината доход е по-малък от 3120лв. ?
?Какви задължителни осигуровки трябва да внасяте ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
I.По отношение държавното обществено осигуряване:
Съгласно чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването й.
С измененията и допълненията на КСО, направени считано от 01.01.2007г. /ДВ, бр.105 от 2006 г./ на основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО – в кръга на лицата, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са включени и физическите лица сключили договор по Закона за задълженията и договорите – членове /съдружници/ на неперсонифицирани дружества. Осигурителните вноски за тези лица са за сметка на осигурените лица и се дължат:
?авансово – върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Минималният месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за 2009г. е 260лв. Осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г. е тринадесет на сто /чл.6, ал.1, т.2 от КСО/;
?в окончателен размер – определен за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд “Пенсии“ и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване
Задължението за осигуряване за съдружниците в ДЗЗД възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната ТД на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството /чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина/. Физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, се осигуряват чрез дружествата. Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП поотделно за всеки месец и от всяко самоосигуряващо се лице, като в документите за внасянето им задължително се попълва и ЕГН на лицето /чл.2, ал.2 от НООСБГРЧ/.
Следователно за периодите, през коитоупражнявате дейност като съдружник в ДЗЗД, следва задължително да правите авансови вноски 13% върху минимум 260лв. и да извършвате годишно изравняване като дължите окончателна осигурителна вноска върху разликата между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
II.По отношение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване
Лицата, родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд когато са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО /чл.127, ал.1 от КСО/. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, с изключение на чл.9, ал.6 и 7 и §9, ал.2 и 3. Самоосигурените лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка. Размерът на осигурителната вноска за ДЗПО за универсален пенсионен фонд е пет на сто.
Следователно за периодите, през които упражнявате дейност като съдружник в ДЗЗД, следва задължително да правите осигурителна вноска за ДЗПО за универсален пенсионен фонд 5% авансово върху минимум 260лв. и да извършвате годишно изравняване като дължите окончателна осигурителна вноска за ДЗПО върху разликата между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
III.По отношение на здравното осигуряване.
В Закона за здравното осигуряване не е предвиден изричен ред, по който се извършва здравното осигуряване на членовете на неперсонифицираните дружества, които извършват дейност като съдружници в дружеството. В случай, че не са осигурени на друго основание по чл.40, ал.1, 2 и 3, здравното им осигуряване се провежда по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО.
Тъй като Вие правите здравни вноски по реда на чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО като лице работещо по трудов договор, то за дейността Ви като съдружник в ДЗЗД не дължите вноски по чл.40, ал.5 от ЗЗО.
Следва да имате в предвид, че за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО /например от трудов договор и същевременно като съдружник в ДЗЗД/, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход /2000лв. за 2009г./, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл.4, ал.1 и 2 от КСО;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3.доходи за работа без трудово правоотношение.

Оценете статията

Вашият коментар