КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.1, aл. 1,КСО, чл.6, aл. 10,КСО, чл.10

5_20-00-123/25.04.2012г.
КСО, чл.4, ал.3, т.2, чл.1, ал.1, чл.4, ал.1, т.7, чл. 10, чл.6, ал. 10;
НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал.1 и ал.2;
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Физически лица имат намерение да регистрират ООД
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.В случай, че съдружникът в ООД няма сключен договор за управление и контрол следва ли да се осигурява като самоосигуряващо се лице?
2.Когато е сключен договор за управление и контрол и собственикът се осигурява по този договор, следва ли да се осигурява и като самоосигуряващо се лице?
3.Може ли съдружникът в ООД да се осигурява по трудов договор като управител и ще дължи ли осигурителни вноски на друго основание? В случай, че същото лице е съдружникъти в друго дружество, следва ли да се осигурява и чрез другото дружество?
4.Съдружникът в ООД дължи ли осигурителни вноски ако в дружеството е назначен прокурист?
5.Може ли да се осигурява само един отсъдружниците в дружеството и на какво основание?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в КСО и НООСЛБГРЧ.
На основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
Съгласно текста на чл.10, ал. 1 от кодекса, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Аналогичен е и текстът на чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ, съгласно който задължението за осигуряванеза лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от Кодекса за социално осигуряване – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физическилица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители,лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Видно от гореизложеното, в случай, че лицето извършва трудова дейност в дружеството, следва да се осигурява като самоосигуряващо се лице.
По втори въпрос:
На основание чл.6, ал. 10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
В случай, че лицето извършва трудова дейност извън дейността по управление и контрол, следва да се осигурява и по реда на чл.4, ал.3, т. 2 от КСО до максималния месечен размер на осигурителния доход.
По трети въпрос:
Няма пречка управителят на дружеството да се осигурява като такъв по трудово правоотношение, по реда на чл.4, ал.1, т. 1 от КСО. В случай, че извършва и дейност извън управлението на дружеството следва да се осигурява и като самоосигуряващо се лице, като общият осигурителен доход не трябва да превишава максималния месечен размер на осигурителния доход.
В случай, че лицето е съдружник и в друго дружество, в което се осигурява по реда на чл.4, ал.1, т.1 или чл.4, ал.1, т.7 от КСО подлежи на осигуряване и в двете дружества при спазване на разпоредбата на чл.6, ал. 10 от кодекса.
Ако в другото дружество подлежи на осигуряване по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, следва да имате предвид разпоредбата на чл. 2, ал.3 от НООСЛБГРЧ.
Съгласно цитираната разпоредба,самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2 от наредбата чрез подаване надекларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
По четвърти въпрос:
Независимо от обстоятелството, че в дружеството е назначен прокурист, в случай, че управителят извършва трудова дейност, подлежи на осигуряване, съгласно текста на чл.10, ал.1 от КСО.
По пети въпрос:
На осигуряване подлежат всички лица, извършващи трудова дейност по смисъла на кодекса. Управителите на търговски дружества могат да се осигуряват по трудово правоотношение (чл.4, ал.1, т.1 от КСО) , по договор за управление и контрол (чл.4, ал.1, т.7 от КСО) и/или като самоосигуряващи се лица (чл.4, ал.3, т. 2 от КСО).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка /и представени документи/. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на доходи, получени през 2003 г., от продажбата на компенсаторни записи, придобити по реда на Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти.

Изх. № 94-К-53Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,……………………………… Относно: Данъчно третиране на доходи, получени през 2003 г., от продажбата на компенсаторни записи, придобити по реда на

Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС) В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с

Становище на НАП с Изх. №20-00-109 от 30.04.2018 г

Изх. №20-00-10930.04.2018 г ЗКПО – чл. 92 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-109/13.04.2018 г. относно прилагането