НЕВД, чл.1, aл. 1,КСО, чл.10

5_20-00-1193/03.09.2008г.
КСО, чл.10
НЕВ, чл.1, ал.1
Фактическа обстановка: Дружеството е с нестопанска цел и в него е назначено лице по трудов договор на длъжност „Главен секретар”. Лицето, което представлява сдружението в качеството си на Председател на УС е вписано като такова в съдебното решение, но няма сключен договор, съответно и възнаграждение.Лицетолично е изразило желание да не получава възнаграждение за извършваната работа.
Въпроси: 1. Длъжно ли е лицето да сключи договор и какъв?
2. Следва ли да се осигурява и ако да за кои социални рискове, след като не получава възнаграждение?
3.следва ли да се осигуряват членове на Сдружението, след като не полагат личен труд в дружеството?
Съгласно чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицатазапочват да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването и.
Упражняване на трудова дейност е всяко действие, имащо отношение към функционирането на дружеството и извършвано от името на дружеството-сключване на всякакъв вид договори /не само трудови/, подписване на финансови документи, издаване на разпореждания по организацията на работата и т. н.
Съгласно чл.1, ал.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата по чл.4 от /КСО/, се изчисляват и внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения и доходи от трудова дейност.
В действащата към момента нормативна уредба не е предвидена възможност да се внасят осигурителни вноски за лицата, на които не е начислено или изплатено трудово възнаграждение.
Липсват императивни разпоредби, съгласно които сте длъжен да сключите възмезден договор със Сдружението в качеството си на Председател на УС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице.

Изх. № 24-30-56Дата:08.04.2011 год. Регламент 883/2004, чл. 13(2); Регламент 883/2004, чл. 13(1); ЗДДФЛ, чл. 4, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 24.Във връзка с Ваше писмено запитване

Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС) В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № М-94-Ц-27Дата: 12.07.2019 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 3; Наредба Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1. ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък

Определяне на такса битови отпадъци (ТБО) след постановяване на съдебни решения, с които се отменят акт за установяване на задължения (АУЗ) и заповед на кмета, определяща районите и честотата на сметоизвозване

3_112/16.01.2019 г. ЗМДТ, чл. 6, ал. 1; ЗМДТ, чл. 9а, ал. 1;ЗМДТ, чл. 9б;ДОПК, чл. 107; ДОПК, чл. 108, ал. 1 ОТНОСНО: Определяне на такса

gokyuzu