КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.6, aл. 9,КСО, чл.6, aл. 10,КСО, чл.6, aл. 11,КСО, aл. 1, т. 5, параграф 1,ЗБДОО, чл.8, aл. 1, т. 3,КСО, aл. 1, т. 9, параграф 1,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,КСО, чл.5, aл. 2

2_1015/13.12.2016г.
КСО – § 1, ал. 1, т. 5, 9;
чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 ;
чл.5, ал.2;
чл.6, ал.8, 9, 10, 11;
ЗБДОО -чл.8, ал.1, т.3;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.3;
Излагате следната фактическа обстановка: работите по трудов договор и сте осигурен върху 1275 лв.Регистриран стекато земеделски стопанин от 2010г. като физическо лице. Осигурявал сте се върху минималния размер на осигурителния доход, определен за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители300 лв. за 2015г.На 20.07.2015г.сте прекратили осигуряването си като физическо лице и сте започнали дейност като едноличен търговец. Осигурителните вноски внасяте върху 420 лв. Регистриран сте като едноличен търговец – земеделски производител на 05.11.2015г.Дейността, която извършвате като едноличен търговец е с код 0146 – отглеждане на свине. Тя се изразява в следното: закупувате с фактура прасенца с тегло около 30 кг, които угоявате във Ваша свинеферма и след като достигнат 110 кг ги продавате. Въпросите които поставяте са:
1. Върху какъв осигурителен доход следва да внасяте авансовите вноски след регистрацията на ЕТ?
2. Следва ли да правите изравнителни вноски до максималния размер на осигурителния доход за облагаемия доход, получен като едноличен търговец?
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
“Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители“, според § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на КСО, са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.
Условията и редът за регистриране на земеделските стопани са регламентирани с Наредба № 3/29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция (чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3/1999 г.).
Регистрираните земеделски стопании тютюнопроизводители са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
Осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.3, т.4 от КСО са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл.6, ал.8 от КСО).
Разпоредбата на чл.8, ал.1, т.3 от ЗБДОО за 2015г. указва, че минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 300 лв. Максималният месечен осигурителен доход (за всички осигурени лица) е 2600 лв.
Лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейност по чл.4, ал.3, т.1 и 2 от КСО (т.е. като лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и като лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества), се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за тези лица (чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ).
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лицата се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл.6, ал.9 от КСО).
Регистрираните земеделски стопани, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл.6, ал.10 от КСО).
“Непреработена растителна и животинска продукция“ по смисъла на §1, ал.1, т.9 от Допълнителните разпоредби на КСО евсеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
При определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет (чл.3, ал. 3, т. 1 и т. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).
На основание чл.127, ал.1 от КСО, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд “Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл.4б във фонд “Пенсии“. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от закона за здравното осигуряване (ЗЗО) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО. Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
Разпоредбата на чл.56 от Търговския закон определя едноличния търговец като дееспособно физическо лице, вписано в търговския регистър.Поради това, ако едноличният търговец е изпълнил изискванията на § 1, ал. 1, т. 5 от ДР от КСО – произвежда растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и е регистриран по съответния ред, той може да се възползва от режима на социално и здравно осигуряване за земеделските стопани и тютюнопроизводители.
От изложеното следва, че когато регистрираният земеделскистопанинизвършва само земеделска дейност, той може да избере да се осигурява авансово върху минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани (300 лв.), независимо от обстоятелството, че осъществява дейността като ЕТ, до максималния месечен осигурителен доход. Ако той произвежда единствено непреработена растителна и/или животинска продукция, не определя окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.
Във Вашия случай, от дата Ви на регистрация като земеделски стопанин – ЕТ 05.11.2015г. може да се възползвате от този привилегирован режим при посочените по-горе условия.
Следва да имате предвид, че при определяне на окончателния размер на осигурителния доход на едноличен търговец, който има регистрация като земеделски стопанин, ако освен земеделската дейност извършва и друга дейност, следва да се вземат предвид всички декларирани от него доходи, придобити от дейност като самоосигуряващо се лице, с изключение на доходите от производство на непреработена растителна или животинска продукция и на сумите, получени под формата на субсидии от държавата във връзка с подпомагането на селскостопанската дейност. В тази хипотеза регистрираният земеделскистопанин следва да внася авансовите осигурителни вноски по чл.6, ал.8 от КСО върху месечен осигурителен доход между минималния осигурителен доход по чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2015 г. (от 420 лв. до 550 лв.) и максималния осигурителен доход.
Разпоредбата на чл.6, ал.11 от КСО определя, че за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 (каквито са и доходите по трудови правоотношения);
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар