КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.10,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

5_20-00-591/05.11.2010г.
КСО, чл.10, чл.4, ал.3, т.2, чл.4, ал.1, т.7;
НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал.2;
Фактическа обстановка: Лице е управител на ЕООД.
Въпрос: Как следва да се осигурява?
Основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност. Трудова дейност е всяко действие, което има отношение с функционирането на дружеството.
На основание чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл. 4 или 4а от КСО и продължава да прекратяването и.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
Договорът за управление и контрол на търговско дружество няма клауза „работно време”.
Съгласно цитираната разпоредба,осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.1, т.7 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 от Кодекса.
В случаите, в които по договора не е договорено възнаграждение, осигурителни вноски не се дължат.
Лицата, които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества са задължитилно осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт /чл.4, ал.3, т.2 от КСО/. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, съгласно чл.4, ал.4 от КСО.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, на основние чл.1, ал.2 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/.
Физическите лица- съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица- членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, на основание чл.2, ал. 2 от Наредбата.
Самоосигуряващите се лица определят окончателният размер на месечния осигурителен доход. Той се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията.
Обръщаме Ви внимание, че ако има договорено възнаграждение по договора за управление и контрол и в същото времеупражнявате трудова дейност в дружеството извън дейноста по управление, следва да се осигурявате по чл.4, ал.1, т.7 и по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.) доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Максималният месечен осигурителен доход за 2010 година е в размер на 2000,00 лева.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагане с данък при източника по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при следната фактическа обстановка:

5_53-02-293/24.10.2011г.ЗКПО, чл.12, ал.5, т.1ЗКПО, чл.15 и чл.16, ал.2, т.3ЗКПО, чл.43ЗКПО, чл.194, ал.1ЗКПО, чл.195, ал.1ЗКПО, чл.202, ал.1 и 2ДОПК, чл.137, ал.1ДОПК, чл. 142, ал.1В дирекция ОУИ

Разчети в застрахователните дружества

Разчетите в застрахователните дружества свързани със застрахователната дейност са:1.    Разчети с клиенти по застраховки2.    Разчети с със застрахователни брокери и застрахователни агенти3.    Разчети с кореспонденти

ЗДДС, чл.28,ППЗДДС, чл.21

В Дирекция ”ОДОП” –постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-385/ 27.08.2013 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще продава стоки

Приложение на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски.

Изх. № 24-31-369Дата:26. 02. 2008 г.Относно: Приложение на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Наредба за елементите на възнаграждението и

efeee