КСО, чл.4, aл. 3, т. 6,КСО, чл.4, aл. 3, т. 5,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2

5_20-00-688/06.06.2008
КСО, чл.4, ал.3, т.5 и т.6
ЗДДФЛ, чл.29, т.2
Фактическа обстановка: лице е работило без трудово правоотношение през месец декември 2007г. Възнаграждението е изплатено през месец януари 2008година;
Въпрос: какъв е осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски и за кой месец се отнася възнаграждението;
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.5 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
При определяне на облагаемия доход от възнаграждения за работа без трудови правоотношения, изплатени след 01.01.2008година на лицата, по чл.4, ал.3, т. 5 и т.6 от КСО се приспадат разходи за дейността в размер на 25 на сто /чл.29, т.2 от ЗДДФЛ/, независимо от датата на начисляването им, тъй като удържането / внасянето на данъка е обвързано с момента на придобиване на дохода.
Предвид гореизложеното, при определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски при изплащане през 2008г. на възнаграждения за работа без трудови правоотношения, отнасящи се за периоди преди 01 януари 2008г. следва да се приспадат 25 на сто нормативно признати разходи. Дължимите осигурителни вноскии минималната работна заплата за страната са в размерите, съответстващи на периода, за който е положен труда, т.е. декември 2007г.
Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен на основание чл.3, отНаредба за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
В конкретния случай, възнаграждението, което сте получил след 01.01.2008г. за трудова дейност, която сте упражнявал през периода 01.12.2007-31.12.2007г. се отнася за месец декември 2007г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Не начисляване ДДС за извършените продажби към клиенти, неустановени на територията на България

ЗДДС, чл.7ЗДДС, чл.28ЗДДС, чл.81В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва продажба на дребно на детски стоки и стоки за бита  на територията на България.Във

Данъчно третиране на лизингови вноски и разходи за гориво и други консумативи за придобит от данъчно задълженото лице, МПС ( четири плюс едно место) по договор за лизинг;

Изх.№……………….. ОТНОСНО:Данъчно третиране на лизинговивноски и разходи за гориво и други консумативи за придобит от данъчно задълженото лице,МПС ( четири плюс едно место) по договор

Прилагането на чл.34 от ЗДДС

.№ ………………Дата, ……………….. До………………….Относно:Прилагането на чл.34 от ЗДДСУважаема г-жа …………..,По повод на писмено запитване на ЕТ „……….”, постъпило вна НАП с вх. № …….., изразявам

efeee