ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.13,ЗДДС, чл.15

5_20-00-690/01.03.2011г.
ЗДДС, чл.13
ЗДДС, чл.15
ЗДДС, чл.17, ал.2
В запитването еизложена следната фактическа обстановка:
На китайско дружество е възложено изработването на определено оборудване, което представляваното от Вас дружество ще внесе на територията на страната. За целта сте намерили елементи за него на много по изгодна цена, отколкото те Ви предлагат. Тези елементи се намират в Хон-Конг и ще бъдат транспортирани в Китай.Фактурирането на стоката ще бъде извършено както следва:
1. Хонконгското дружество ще фактурира на елементите на английско дружество – регистрирано за целите на ДДС
2. Английското дружество ще издаде фактура към Вашето дружество- също регистрирано за целите на ДДС
3. Вашето дружество ще фактурира елементите на китайското дружество, което ще изработи оборудването
При така изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси:
1. Как да бъде документирана сделката между английското и вашето дружество – ВОП, тристранна операциа или внос?
2. Кой следва да начисли ДДС? Ако ДДС се начисли от българското дружество ще има ли право на приспадане на данъчен кредит?
3. Как да се документира сделката с китайското дружество – като износ ли след като стоката не напуска територията на страната или следва да се начисли ДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по поставените въпроси изразявам следното становище:
В чл. 13 от ЗДДСизчерпателно са посочени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване. Съгласно описаната фактическа обстановка, не е налице вътреобщностно придобиване, доколкото съгласно дефиницията от чл. 13, ал. 1 ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 ЗДДС, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Покупката на стоките от английското дружество не е вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13 от ЗДДС, независимо, че доставчикът е лице, регистрирано за целите на ДДС лице, тъй като в резултат на покупката стоката не се транспортира до територията на страната. Също така стоката не се транспортира и до територията на друга държава членка, за което приложение да намира разпоредбата на чл.62, ал.2 от ЗДДС.
Тристранните операции са дефинирани в чл.15 отЗДДС и съгласно даденото определение, в тристранните операции участват три регистрирани по ДДС лица от три различни държави членки, за които са налице едновременно следните условия:
1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
2. стоките се транспортират директно от А до В;
3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
От изложеното в запитването е видно, че посочените по-горе условия не са изпълнени, поради разпоредбата на чл.15 от ЗДДС не намира приложение в описания от Вас случай.
Закупените от дружеството елементи не представляват и внос по смисъла на чл.16, ал.1 от ЗДДС, тъй като същите не се въвеждат на територията на страната.
В случая, имайки предвид разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗДДС е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната. За същата, в издаваната към китайското дружество фактура, по силата на чл.86, ал.3 от ЗДДСне следва да се начислява ДДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния статус на българските граждани, участници в секционни избирателни комисии (СИК ) в чужбина

Изх.№ М-94-Д-253Дата: 29.10.2019 год. ЗЗО, чл. 33; ЗЗО, чл. 39, ал. 1; ЗЗО, чл. 39, ал. 6. ОТНОСНО: предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния

третиране на доставка по ЗДДС

ОТНОСНО: третиране на доставка по ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-19-24/ 14.08.2017г., препратено за отговор по компетентност от

Определяне на компетентните органи в ревизионното производство в хипотезата на чл.112, ал.2, т.1, чл.113, ал.3, чл.114, ал.2 и чл.119, ал.2 от ДОПК

.№24 – 04 – 163ДОДата30.01.2007г.ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” – ГР. ……………ПРИ ЦУ НА НАПУКАЗ А НИЕОТНОСНО: Определяне на компетентните органи в ревизионното производство в хипотезата на чл.112,

дължимите данъци и осигурителни вноски от работодател – юридическо лице за направени от него застраховки Живот” чрез инвестиционен фонд в полза на служителите му.

2_2316 / 29.08.2008ЗКПО – чл.204, т.2, б.”а”; чл.208;КСО – чл.6, ал.11;ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1 Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и управление

вътреобщностното движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълнен

2_109/21.01.2011 г. чл.6, ал.3, т.3 и чл.7, ал.1 от ЗДДС На ревизираното дружество е издадено Разрешително за оперативен отчет № ROST …./30.08.2010 г. от Митническо

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

20-00-44421.12.2012 г.§1, т. 5 отДР на ЗДДФЛ;38, ал.1, т.1 от ЗДДФЛчл.38, ал.2 от ЗДДФЛ чл.65, ал.2от ЗДДФЛчл.73, ал.3 от ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и управление на

fertte salla test