КСО, чл.4, aл. 7,НООСЛБГРЧ, чл.17а

2_1777/17.12.2012 г.
КСО – чл.4, ал.7
НООСЛБГРЧМЛ – чл.17а
ОТНОСНО : осигуряване по реда на чл.4, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване
Според изложеното съпругът Ви е бил изпратен със заповед на министъра на ………….в дългосрочна командировка в ……….. Мандатът му е започнал м.септември 2009 г. и е приключил м.октомври 2012 г. Вие като негова съпруга сте го придружавали по време на командировката,поради което, сте напуснали работата си.
Във връзка с изложеното е поставен въпроса: възможно ли е сега, след завръщането в България, да заплатите за своя сметка съответните суми /за минало време/ така, че да придобиете осигурителен стаж за времето от 01.01.2011 г. до 31.10.2012 г., когато сте били със съпруга си в чужбина по време на задграничния му мандат ?
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно чл.4, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване (Нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна.
Във връзка с цитираната правна норма е и разпоредбата на чл.17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбинаи морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), в която е определен реда за осигуряване на съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба.
На основание ал.2 от чл.17а от НООСЛБГРЧМЛ (Нова – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.), след 1 януари 2010 г. съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка по време на задграничния им мандат, декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Осигуряването възниква от датата, която е посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.
Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба, което има и задължение и за подаване на данни за осигуряването им в регистъра на осигурените лица по установения за това ред в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на и съхранение на данните от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Осигурителният стаж и осигурителният доход се удостоверяват с осигурителна книжка, които се издават от съответното териториално поделения на НОИ по искане на организацията, чрез която се извършва осигуряването, като тя вписва периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване.
Предвид изложеното, в хипотезата при която съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба, не е подал декларация в изпращащото ведомство, с която да декларира желанието си за осигуряване или е подал такава след изтичане на задграничния им мандат, се пропускавъзможносттаза осигуряване по тяхно желание, тъй като осигуряването не може да започне по-рано от първо число на месеца, през който фактически е подадена декларацията.
Без оглед на гореизложеното следва да имате предвид, че от разпоредбата на чл.4, ал.7 от КСО и чл.17а от НООСЛБГРЧМЛ, могат да се възползват, при изяснените по горе обстоятелства, съпругът/съпругата на лицата, чието командироване може да се определи като „дългосрочно командироване на служител в дипломатическа служба” по смисъла на Закона за дипроматическата служба. Оперделянето на този статут е извън компетентността наНационалната агенция за приходите.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »