Подаване на данни с Декларация образец № 1 по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за изпълнители по договори за управление и контрол

2_1711/ 23.11.2011 г.
КСО – чл.4,ал.1, т.7
Наредба № Н-8 – чл.3, ал.7
ОТНОСНО: Подаване на данни сДекларацияобразец № 1 по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за изпълнители по договори за управление и контрол
Съгласно изложеното,гражданин на ФР Германияима сключени договори зауправление и контрол с няколко дружества. По един от договорите вноските са внесени върху максималния месечен размер на осигурителния доход, където са подадени и декларации обр.№ 1 и № 6. В другите дружества върху изплатените възнаграждения по договорите за управление и контрол не са внесени осигурителни вноски, поради достигане на максималния месечен размер наосигурителния доход. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: следва ли да се подават декларация обр.№ 1 в останалите дружества?
С оглед изложената фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
Осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
На основание чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Подаването на данни за осигурителния стаж, осигурителните вноски, дните в осигуряване и облагаемия доход за всяко лице поотделно са уредени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.  
Съгласно чл.3, ал.7 от Наредба № Н-8 от29 декември 2005 г., за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл.4 отКСО, се подава декларация обрИзх. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
Предвид гореизложеното, в хипотезата на упражняване на трудова дейност с определено възнаграждение по няколко договора за управление и контрол, ако по един от договорите вноските са внесени върху максималния месечен размер на осигурителния доход, осигурителни вноски не се внасят по останалите договори.
Всеки от възложителите /осигурителите/ по договорите за управление и контролподава данни с декларация образец № 1 /основание чл.3, ал.7 от Наредба № Н-8/.
Данните за осигуряването на лицето се подават с попълнен код 10 в т. 12 “Вид осигурен“ на декларация обрИзх. № 1. Дните в осигуряване се попълват в т.16.4. – „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж” и не се попълва осигурителен доход/т.21/и проценти осигурителни вноски. ‘

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest