КСО, чл.41.47,КСО, чл.6, aл. 8

2_128#1/18.02.2007г.
ЗОДФЛ чл.41
ЗОДФЛчл. 47
КСО чл. 6, а 8
Според фактите в запитването през 2006г.фирматаосъществява две дейности: отдаване под наем на помещения и търговия на дребно, която подлежи на облагане с окончателен годишен / патентен / данък. Отчетенитеза 2006г. резултати от дейностите сасъответно положителен за първатадейност и отрицателен за дейността „търговия на дребно”. При подаване на годишната данъчна декларация по чл. 41от ЗОДФЛ e попълнeна таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски,като е посоченкато осигурителен доход от патентната дейност – отрицателна величина.
Поставените в запитванетовъпросиса :
1. На какво основание служителите наТД на НАП считат, че в посочената таблицане може да се декларира отрицателен осигурителен доход, а нулев, когато резултата от дейността е загуба ?
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване / КСО/, лицатаупражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружницив търговски дружества подлежат на задължително осигуряванеза инвалидност порадиобщо заболяване, старост и за смърт
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 8от КСО, тезилица определят окончателният размер на месечният си осигурителен доход, въз основа на доходитедекларирани в справка/ таблица № 1 и № 2 / към годишната данъчна декларация поЗОДФЛ.
Според норматана чл. 15, ал. 2 от ЗОДФЛ, ако данъчно задълженото лице има доходи едновременно от два или повече източници, посочени в чл. 10 от с. з. данъчната основа за общия годишен доход, представлява сборът от данъчните основи, определени поотделно за всеки източник на доход в съответствие с разпоредбите на закона от главиот седма до единадесета.За определяне облагаемият доход от всеки източник на доход, лицата попълват съответните приложения в годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ.
Със заповед № ЗМФ-1824/27.12.2006г. на основание чл. 47 от ЗОДФЛ , във връзка с § 87, ал. 1 от ПЗР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица / в сила от 01.01.2007г./ министъра на финанситее утвърдил образец на годишна данъчнадекларация по чл. 41 отЗОДФЛ за данъчната 2006г.и указания за попълването й.
Видно от т. 2 насъщите министъра на финанситее указал, че при попълване на всички части и приложения наданъчната декларация, на редовете за облагаем доходиданъчна основа следва да се посочват само положителни величини или нула.
Независимо от обстоятелството, че за доходът от патентна дейност, не е предвидено отделно приложениеи същиятнесе включвав данъчната основа подлежаща на облагане по общият ред по таблицата по чл. 35 от ЗОДФЛ, облагаемият доход от дейностите, подлежащи на облагане с патентен данъксе посочва в декларацията по чл. 41 от ЗОДФЛ в справка А.
Във връзка с годишното изравняване на вноските за ДОО, за ДЗПО в универсален пенсионенфонд и за ЗО, облагаемият доходот дейностите, подлежащи на облагане с патентен данък, за целите насправка А, според същите указания се определя съгласно правилата за определяне на доходасъобразно начина, по който се осъществява дейността / като едноличен търговец, упражняване на занаятчийска дейност или друга дейност/. В конкретниятслучай,патентната дейност е извършвана отедноличен търговец, поради коетодохода от дейността следва да се определи по правилата, по които физическите лица, еднолични търговци определят облагаемия си доход.
За определяне дохода от дейност като едноличен търговец, задължените лица попълват Справка № 1 от Приложение за еднолични търговци, неразделна част от годишната данъчна декларация.Сумата от р. 7 на тази справка / положително число или „нула” се вписвана ред 4 от справка А , респективно и в таблица № 1 и 2 за определяне на окончателният осигурителен доход за годината.

Оценете статията

Вашият коментар