здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск на работещ по трудово правоотношение, пенсионер

2_128/ 02.02.2009г.
ЗЗО-чл.40, ал.1, т.1, б.”Б”
ОТНОСНО: здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск на работещ по трудово правоотношение, пенсионер
Съгласноизложената в писмото фактическа обстановка в дружеството Ви работи по трудово правоотношение пенсионер, който се намира в продължителен неплатен отпуск по негово желание. В тази връзка поставяте въпроса:как следва да се определят здравнооосигурителните вноскипрез този период ?
Съгласно чл. 40, ал.1, т.1, б „б” от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
На основаниечл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО , здравноосигурителните вноски запенсионерите са за сметка на републиканския бюджет и се определят върху доход – размерът на пенсията или сборът от пенсиите, без добавките към тях и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
От горното следва, че за периодите на неплатен отпуск, определящо за възникване на задължението за здравно осигуряване е лицата да не подлежат на осигуряване нанякое от другитеоснования предвидени в закона. Поради това, че за пенсионерите е предвидено в чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО, задължително и независещо от други обстоятелства здравно осигуряване на сметка на републиканския бюджет за периодите на неплатен отпуск здравноосигурителни вноскине се дължат.

Оценете статията

Вашият коментар