КСО, чл.5, aл. 4, т. 1,КСО, чл.6, aл. 8,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 3

5_94-00-18 /04.02.2011г.

НОК, чл.8, ал.1, т.4;
КСО, чл.5, ал.4, т.1, чл.6, ал.8;
Наредба № Н8/29.12.2005г., чл.2, ал.2, ал.3;
Фактическа обстановка: Адвокат е член на осигурителна каса.
Въпрос: Чие е задължението за подаване на декларация образец № 6?
На основание чл. 8, ал.1, т. 4 от Наредбата за осигурителните каси,осигурителната каса действа като осигурител спрямо самоосигуряващите се лица – членове на касата, и на осигурените при членовете на касата лица и представя на ТД на НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, данни за внесените вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни заосигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н8/29.12.2005г.
На основание чл.2, ал.2 от Наредбата, работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4.
Съгласно текста на ал.3, декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения – не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ;
2. от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски,/чл.6, ал.8 от КСО/.
Видно от гореизложеното, на осигурителните каси не е вменено задължение да подават декларация образец № 6 за своите членове.
Няма пречка членовете на осигурителна каса да упълномощят касата да подава декларация образец №6 от тяхно име. В случай на неподаване на декларацията от касата Акт за административно нарушение се съставя на самоосигуряващото се лице.
Следва да имате предвид, че ако извършвате дейност, за която подлежите на осигуряване извън дейността, за която сте член на касата, последната няма достъп до данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация, следователно не би могла коректно да попълни декларация образец №6.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »