КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.10, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

5_23-22-2622 /02.11.2011г.
КСО, чл.4, ал.1, т.7 , чл.6, ал.3,
чл. 10, ал. 1 ;
Фактическа обстановка: дружество временно преустановява дейност.
Въпрос: Следва ли да се осигурява управителят през този период?
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за управителите на търговски дружества се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Видно от цитираната в запитването фактическа обстановка, дружеството временно ще преустанови дейност, съответно управителят няма да извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по реда на КСО.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.131

2_441-1/14.04.2014г.ЗДДС,чл.131В Дирекция ОДОП….. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх.№ ….2014г., в регистъра на дирекцията, в което е изложена следната фактическа обстановка:Проведена е публична

свободното движение, държавите – членки продължават да прилагат Регламент на Съвета № 1408/71 и Регламент № 574/72 с Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария.

2_ 1677/07.10.2010 г.КСО – чл.4аЗДДФЛ – чл.42НООСЛБГРЧМЛ – чл.20От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че дружеството Ви извършва корабен мениджмънт съгласно разпоредбите

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на стоки, превозвани до трета страна

3_5255/06.11.2008г.ЗДДС, чл. 7, ал. 1;ЗДДС, чл. 28Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на стоки, превозвани до трета страна Според

определяне на категорията на активите /елементите/ за фотоволтаична централа по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при следната фактическа обстановка

5_20-00-405/17.10.2011г. ЗКПО, чл. 50ЗКПО, чл. 55, ал. 1ЗКПО, чл. 58 от ЗКПОВ дирекция ОУИ … е постъпило писмено запитване, подадено от Вас, с вх.№ 20-00-405/30.09.2011