това дали ученикът е осигурен на друго основание или не. Декларациите се подават в началото на всеки учебен срок и преди началото на лятната ваканция. За подлежащите на здравно осигуряване ученици се

5_23-22-2409/ 11.01.2011г.
ЗЗО, чл.40, ал.3, т.1;
Фактическа обстановка: Лице над 18 години продължава да учи за придобиване на средно образование.
Въпрос: Попада ли в обхвата на 40, ал. 3, т.1 от Закона за здравното осигуряване?
Съгласно чл. 40, ал. 3, т.1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, осигуряват сеза сметка на републиканския бюджет, когато не са осигурени на друго основание лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование.
Съгласно чл. 31 от Закона за народната просвета формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, индивидуална, самостоятелна и дистанционна.
След завършено основно образование учениците могат да продължат образованието си в IХ клас на средни общообразователни училища, професионални гимназии, професионални училища, училища по изкуствата, специални училища или в паралелки за профилирано обучение в средни общообразователни и в специални училища. Постъпилите след основно образование на 14 и 15 год. имат срок на обучение 4 или 5 години и завършват съответно на 18, 19 или 20 год.
След завършен седми клас учениците могат да продължат обучението си в осми клас на профилирани гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни училища или в профилирани паралелки в средни общообразователни училища или в гимназии. Постъпилите след завършен седми клас на 13 и 14 години имат срок на обучение 5 или 6 години и завършват съответно на 18, 19 или 20 год.
За сметка на републиканския бюджет се заплащат здравноосигурителните вноски на учащите се след 18 годишна възраст във всички посочени училища, независимо от формата на обучение и независимо от това дали училището е държавно или частно при условие, че няма друго основание, на което да се дължат здравноосигурителни вноски. Периодът, за който се дължат вноски по този ред е от деня, следващ навършването на 18 годишна възраст и приключва до деня на дипломирането, независимо от възрастта на ученика или деня, в който ученикът прекъсне обучението си.
При получена оценка на държавен зрелостен изпит или изпит за придобиване на професионална квалификация слаб /2/, ученикът се явява отново на съответните изпити. В тези случаи здравноосигурителните вноски се внасят за сметка на републиканския бюджет до първата определена за курса дата за поправка на съответните изпити.
Редът за подаване на декларации образец №3 е регламентиран в Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Декларация образец № 3 от училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.
В тази връзка всички учащи се над 18 годишна възраст следва да подават декларация, свободен текст за здравно осигуряване в съответното училище, независимо дали подлежат на осигуряване от републиканския бюджет или не. Декларациите трябва да съдържат данни относно това дали ученикът е осигурен на друго основание или не. Декларациите се подават в началото на всеки учебен срок и преди началото на лятната ваканция. За подлежащите на здравно осигуряване ученици се съставят списъци от съответните длъжности лица в училищата. Учащите се, за които здравноосигурителните вноски се внасят на друго основание, не се включват в списъците.
Информацията се подава с придружително писмо, подписано от директора на училището и с печат на съответното училище.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагането на чл.34 от ЗДДС

.№ ………………Дата, ……………….. До…………………….Относно:Прилагането на чл.34 от ЗДДСУважаема г-н …………….,Във връзка с писмено запитване, постъпило вна НАП с вх. № ……….. г., изразявам следното становище:Видно

доставка на услуги, предвид разпоредбите на ЗДДС, покупка на имот в Холандия и въпрос, относно трудови договори

Относно: доставка на услуги, предвид разпоредбите на ЗДДС, покупка на имот в Холандияи въпрос, относно трудови договориВъв връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

23-22-2287/08.12.2010г.ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3;Фактическа обстановка: Белоруски гражданин е с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България.Въпрос: Следва ли да се осигурява по реда

lifta hakkında