КСО, чл.6, aл. 7,КСО, чл.6, aл. 8,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 5, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3

5_20-00-444/16.11.2011
чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГРЧМЛ
чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО
чл.6, ал.7 и ал.8 от КСО
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО
Според изложеното в запитването, Вие сте зам.ръководител на Научно изследователска лаборатория.Вие и Вашите колеги участвате като вещи лица и експерти и давате заключения по досъдебни производства или съдебни дела съгласно Наредба 1/16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Висшия съдебен съвет.
Вашите въпроси са:
1.Какъв е правилният подход за извършване на тази дейност?
2.Какъв е правилният подход за спазване на данъчните и осигурителни задължения.
В чл. 17, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ са регламентирани основните права на задължените лица, сред които са правото им да бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс (ал. 1 и 2) и правото да им бъде предоставена информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения (чл. 17, ал. 1, т. 5, б, “б“).
На правата на задължените лица съответства задължението на Националната агенция за приходите да обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява обезпечението и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува и в Интернет на страницата на агенцията (чл. 3, ал. 1 от ЗНАП).
Предвид изложеното и непълната фактическа обстановка, зададена от Вас даваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) за лица, упражняващи свободна професия, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт: нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други.
С §1, т.1 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр. 11 от 05.02.2008 г.) “вещо лице“ е специалист със специални знания и умения, включен в списък по чл. 398 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, както и специалист със специални знания и умения, което е назначено при условията на чл. 396, ал. 2 от ЗСВ.
Статутът на вещите лица, както и редът и условията за изготвяне на списъците с вещи лица, са уредени в глава ХХІ от ЗСВ.
Вещото лице извършва експертизи (чл. 395 от ЗСВ).Назначава се от органа, който възлага експертизата, от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица (чл. 396, ал.1 от ЗСВ). При необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък (чл. 396, ал.2 от ЗСВ).
За всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица (чл. 398, ал. 1 от ЗСВ). Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделни списъци за нуждите на своята дейност (чл. 398, ал. 2 от ЗСВ). Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони (чл. 398, ал. 3 от ЗСВ). В чл. 396, ал. 2 от ЗСВ е допуснато още едно изключение – посочено е, че при необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък.
Лицата, упражняващи дейност като «вещи лица» въз основа на предварително вписване в списъка на вещите лица към съответния съд, се обхващат от даденото в чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГРЧМЛ определение за «лица, упражняващи свободна професия». Експертите към съда и прокуратурата упражняват дейността като такива въз основа на предварително вписване в списъка на вещите лица към служба «Съдебни експертизи».
Лицата, упражняващи свободна професия, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд “Пенсии“) на основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО. По свой избор може да се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица (чл.4, ал.4 от КСО). Осигуряват се по свое желание, когато иматотпусната пенсия (чл.4, ал.6 от КСО).
Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. (чл.6, ал.7 от КСО).
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/ облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски (чл.6, ал.8 от КСО).
На основание чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В хипотезата по чл. 396, ал. 2 от ЗСВ, когато е назначено вещо лице, което не е включено в списъците по чл. 398 от ЗСВ и не се е вписало като лице, упражняващо свободна професия в регистър БУЛСТАТ, дейността на това лице по изготвяне на съдебни експертизи следва да се третира като работа без трудово правоотношение. В тези случаи задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване се внасят от възложителя на работата, който изплаща възнаграждението, по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или 6 и чл. 127 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигурявяне.
Лицата, които получават доходи за работа без трудово правоотношение подлежат на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт т.е. осигурителните вноски се внасят във фонд “Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Задължението за внасяне на осигурителни вноски е обвързано с размера на изплатеното възнаграждение. Възложителите на договори внасят осигурителни вноски за фонд “Пенсии“, когато:
– изплатеното възнаграждение след приспадане на разходите за дейността по Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)е по-голямо или равно на минималната работна заплата, определена за страната за съответния период;
– лицето е осигурено на друго основание през съответния месец, вноски се внасят независимо от размера на изплатеното възнаграждение.
В тези случаи всеки от осигурителите дължи поотделно осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, но общия осигурителен доход за всяко лице, върху който се изчисляват вноските не трябва да бъде по-голям от определения месечен размер на максималния осигурителен доход. През 2011 г. максималния осигурителен доход определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) е 2000 лв.
Съгласно чл.6, ал.10 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
На основание чл.40, ал.1, т.3 от ЗЗО за лицата, работещи без трудово правоотношение ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5. Ако са осигурени по реда на т. 1, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение. Осигурителните вноски се внасят в съотношението по т. 1 от възложителя до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
За да получите информация за данъчните и осигурителни задължения във връзка с дейността Ви като «вещи лица» е необходимо да представите подробна фактическа обстановка с информация за всички, относими към определянето на задълженията обстоятелства. Въпросите, които задавате да бъдатконкретни и ясно формулирани.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »