КСО, чл.6, aл. 8,ЗДДФЛ, чл.30

2_981/09.04.2009г.
ЗДДФЛ – чл.30
КСО – чл.6, ал.8
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте съдружник в ООД и през 2008г. сте се осигурявали върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. През м.ноември 2008г. са Ви изплатени суми по граждански договор за изнесена от Вас лекция през м.октомври 2008г.
Въпросът, които поставяте е: В приложение 3 към декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008г. в част II „Формиране на годишната данъчна основа” на ред 2 „Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО” кои осигурителни вноски да посочите – тези, които сте внесла като самоосигуряващо се лице през м.ноември, тези, които сте внесла като самоосигуряващо се лице през м.октомври или всички внесени като самоосигуряващо се лице през цялата 2008г.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.29, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 25 на сто разходи за дейността за доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл.29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице /чл.30 от ЗДДФЛ/.
Следователно, всички получени от Вас доходи от извънтрудови правоотношения трябва да бъдат посочени вприложение 3, таблица 7към годишната данъчна декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008г., в това число и полученият през м.ноември 2008г. доход за изнесената от Вас лекция.
В част II „Формиране на годишната данъчна основа” на ред 2 „Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО” може да посочите всички осигурителни вноски, които Вие сте била задължена да правите за данъчната 2008г. за своя сметка,в качеството ви на самоосигуряващо се лице. Осигурителните вноски се разпределят както следва:
?на редове 2.1 ,2.3 и 2.5 авансовите осигурителни вноски, внесени за Ваша сметка по КСО и ЗЗО през годината,
и
?на редове 2.2, 2.4 и 2.6 вноските определени за довнасяне съгласно данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г.
Следва да имате в предвид, че облагаемият доход посочен на съответния ред в таблица 7 от Част І и на ред 1 в Част ІІ и годишната данъчна основа (ред 4 на Част ІІ) могат да бъдат само положителна величина или 0.

Оценете статията

Вашият коментар