КСО, чл.6, aл. 9,КСО, aл. 1, т. 5, параграф 1,КСО, чл.5, aл. 2,КСО, aл. 1, т. 9, параграф 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.127, aл. 1,ЗБДОО, чл.9, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,КСО, чл.6, aл. 7,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.157, aл. 6,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3

2_283/30.03.2016г.
КСО – чл.4, ал.3, т.4
чл.5, ал.2;
чл.6, ал.7, 8 и 9;
чл.127, ал.1;
чл.157, ал.6;
ДР КСО – § 1, ал. 1, т. 5 и 9;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2;
ЗБДОО – чл.9, ал.1, т.2;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.3;
Описвате, че ЕТ „…..“има доходи единствено от продажби нанепреработена селскостопанска продукция и получени субсидии. Собственика на търговеца е самоосигуряващо се лице, осигурено по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО. Годишният му облагаем доход се формира на основание чл.26 от ЗДДФЛ. Същият попълва приложение 2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за съответната година.
Въпросите които поставяте са:
1. Следва ли самоосигуряващото се лице да извършва изравняване на доходите си, т.е. да довнасяокончателни осигурителни вноски?
2. Акоподлежи на определяне на окончателния размер на осигурителния доход и попълване на таблици 1 и 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, то получените субсидии облагаем доход ли са?
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Относно приложението на осигурителното законодателство:
На основание чл.4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
“Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители“, според § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на КСО, са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.
Условията и редът за регистриране на земеделските стопани са регламентирани с Наредба № 3/29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция (чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3/1999 г.).
Регистрираните земеделски стопании тютюнопроизводители са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
Осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл.6, ал.8 от КСО).
Според чл.9, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2016 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 2 от КСО се определя съобразно облагаемия им доход за 2014 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.
Разпоредбата на чл.9, ал.1, т.3 от ЗБДОО за 2016 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 300 лв., а максималният месечен осигурителен доход (за всички осигурени лица) е 2600 лв.
Лицата, регистрирани като земеделски стопани, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейност по чл.4, ал.3,т.1 и 2 от КСО (т.е. като лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и като лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества), се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за тези лица (чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ).
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лицата се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд “Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация (чл.6, ал.9 от КСО).
Регистрираните земеделски стопани, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл.6, ал.10 от КСО).
“Непреработена растителна и животинска продукция“ по смисъла на §1, ал.1, т.9 от Допълнителните разпоредби на КСО евсеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка и преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
При определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет (чл.3, ал. 3, т. 1 и т. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от закона за здравното осигуряване (ЗЗО) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
На основание чл.127, ал.1 от КСО, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд “Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл.4б във фонд “Пенсии“.
Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).
Разпоредбата на чл.56 от Търговския закон определя едноличния търговец като дееспособно физическо лице, вписано в търговския регистър.Поради това, ако едноличният търговец е изпълнил изискванията на § 1, ал. 1, т. 5 от ДР от КСО – произвежда растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и е регистриран по съответния ред, той може да се възползва от режима на социално и здравно осигуряване за земеделските стопани и тютюнопроизводители.
От изложеното следва, че при определяне на окончателния размер на осигурителния доход на едноличен търговец, който има регистрация като земеделски стопанин и освен земеделската дейност извършва и друга дейност, следва да се вземат предвид всички декларирани от него доходи, придобити от дейност като самоосигуряващо се лице, с изключение на доходите от производство на непреработена растителна или животинска продукция и на сумите, получени под формата на субсидии от държавата във връзка с подпомагането на селскостопанската дейност.
В тази хипотеза регистрираният земеделскистопанин следва да внася авансовите осигурителни вноски по чл.6, ал.7 от КСО върху месечен осигурителен доход между минималния осигурителен доход по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2016 г. (от 420 лв. до 550 лв.) и максималния осигурителен доход.
Когато регистрираният земеделскистопанинизвършва само земеделска дейност, той може да избере да се осигурява авансово върху минималния месечен размер на осигурителния доход, определен със същия закон за регистрираните земеделски стопани(300 лв.), независимо от обстоятелството, че осъществява дейността като търговец, до максималния месечен осигурителен доход.
Относно данъчното третиране на субсидиите.
На основание чл.26 от ЗДДФЛоблагаемият доходот стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба. Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл. 26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и на ЗЗО, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице (чл. 28 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл.18 от ЗКПО данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон. Положителният данъчен финансов резултат е данъчна печалба. Отрицателният данъчен финансов резултат е данъчна загуба. По смисъла на §1, т.16 от ДР на ЗКПО „счетоводен финансов резултат“ е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.
Според разпоредбите на чл.13, ал.1 и чл.17 от Закона за счетоводството (ЗСч-в) сила до 31.12.2015 г.приходите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и реда на приложимите счетоводни стандарти.Получените субсидии се признават за приходи съгласно изискванията на СС 20 “Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ“.
Предвид горепосочените норми получените субсидии през 2015 г. са счетоводен и данъчен приход и участват при формирането на данъчния финансов резултат.
Аналогично е третирането на субсидиите и през 2016 г. за целите на данъчно облагане на доходите на ЕТ по ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар