начина на осчетоводяване на доставката.

2_2838/13.11.2008г.
ЗДДС: чл. 13, чл. 62,чл. 117
ППЗДДС: чл.45
На 16.10.2008г сте закупили търговско оборудване от румънска фирма, като сте заплатили в брой. Издадена Ви е фактура с касов бон, в която е начислен от румънският търговец данък добавена стойност в размер на 19%.
Поставили сте въпрос относно начина на осчетоводяване на доставката.
На основание т.3.2. Недопустимост за предоставяне на отговор и т.3.4.2-6. Извършване на проверка за допустимост и компетентност за изготвяне на отговор от Процедурата за изготвяне на писмени отговори и запитвания по прилагането на данъчното и осигурително законодателство на лица външни на приходната администрация, Ви уведомяваме, че относно счетоводните записвания на описаната доставка следва да отправите запитването си до Дирекция „Данъчна политика”, отдел „Счетоводна практика” в Министерството на финансите за отговор по компетентност.
Предвид упоменатата процедура ще изразим принципно становище само относно данъчното третиране на описаната от Вас фактическа обстановка, изхождайки от изложената информация и действащата към момента законодателна уредба:
Съгласно нормите на ЗДДС, в сила от 01.01.2007г, обект на облагане с ДДС е всяко възмездно вътреобщностно придобиване /ВОП/ с място на изпълнение на територията на страната.
Съгласно общата хипотеза на чл. 13, ал.1 от ЗДДС налице е вътреобщностно придобиване на стока когато:
– стоката се изпраща или транспортира от територията на друга държава – членка до територията на страната;
– придобива се правото на собственост върху нея и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС в друга държава – членка.
Съгласно чл.62, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение е на територията на България когато:
– стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната;
– лицето, което придобива стоките, е регистрирано по ЗДДС и е осъществило придобиванетоим под идентификационен номер, издаден в страната.
Видно от описаната фактическа обстановка и от приложената към запитването фактура за закупуване на стоки, изпълнени са обстоятелствата за да бъде определена за Вас сделката като ВОП.
Независимо от изпълнението на горните изисквания, необходимо е да се съобразите и с изискванията на закона относно документалното обосноваване на сделките, които той разглежда като ВОП/ВОД.
ЗДДС не съдържа изрични разпоредби относно документалното доказване на осъществен ВОП, но регламентира вида на документите за доказване на вътреобщностна доставка /ВОД/, когато тя е осъществена от доставчик, регистриран по ЗДДС. Съгласно чл.45 ППЗДДС документите, с които се удостоверява ВОД са: фактура за доставката, с посочено основание за прилагане на нулева данъчна ставка за ДДС и документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка като товарителница, или писмено потвърждение от получателя за получаване на стоката на територията на държавата членка по местоназначението на стоката, приемо-предавателен протокол и др.
Със ЗДДС в сила от 1.01.2007 г. се осъществява хармонизацията на законодателството на Република България с това на Европейската общност, в т.ч. и със законодателството на Република Румъния, по отношение на облагането с данък върху добавената стойност. Основна отлика на данъчното третиране на доставките на стоки по новия закон е въвеждането на режима на вътреобщностните доставки (ВОД) и вътреобщностните придобивания (ВОП), който е свързан с премахването на граничния и митническия контрол между държавите – членки.
Режимът на ВОД/ВОП се характеризира с нулева ставка на облагаемите доставки при доставчика и съответно с начисляване на ДДС със стандартната ставка на държавата членка при получателя за извършения ВОП. Режимът ВОД/ВОП замества режимите на износ/внос, когато транспортирането на стоките, предмет на доставките, се осъществява между страни членки и доставката е между лица, регистрирани за целите на ДДС в две страни членки. Най-общо казано срещу всяка ВОД, отчетена в държавата членка, където е регистриран доставчикът, следва да бъде отчетено ВОП в държавата членка, в която е регистриран получателят.
Ако по аналог на българския ЗДДС, румънският закон изисква същите документи за доказване на осъществен ВОД от страна на румънският търговец и той не разполага с тях, то това логично води до облагане на доставката с ДДС, със ставка 19% съгласно румънския ЗДДС.
В случай, че румънският доставчик, а така също и Вие, в качеството Ви на получател по доставката, разполагате с изискуемите документи за доказване съответно на ВОД/ВОП, това означава, че по конкретната фактура без основание е начислено ДДС в размер на 19% от страна на румънският доставчик. ЗДДС дава възможност тази грешка да бъде коригирана чрез анулиране на фактурата и издаване на нова, в която е посочено основанието за неначисляване на ДДС от страна на румънският търговец.
При наличие на доказателства за осъществен ВОП, съгласно чл. 117, ал. 1 във връзка с чл.84 от ЗДДС, придобиващият български търговец е задължен да начисли данъка с протокол, който се издава в срок от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и да се включва в дневника за продажби за същия период.
Ако процесната сделка има инцидентен характер, т.е. не почива на стопански взаимоотношения, оформени с устни или писмени договорки между продавач и купувач и страните не разполагат с необходимите документи за доказване съответно на ВОД и ВОП, то тя би могла да бъде отразена в счетоводството Ви и в Дневника за покупки като доставка без право на данъчен кредит. Следва да имате предвид, че горните обстоятелства подлежат на доказване при последващ данъчен контрол.
В този случай относно заплатеният от Вас ДДС на територията на Република Румъния, Осма директива – Директива на Съвета 84/253/EИО от 10 април 1984г, която регламентира възстановяването на ДДС за юридически лица, регистрирани на територията на ЕС, дава възможност за възстановяване на платения от предприятието ДДС извън територията на страната. В обхвата на Осма директива попадат лица, които са регистрирани за целите на ДДС в една от страните членки и за своята дейност заплащат стоки или услуги в друга държава от ЕС.
За тази цел е необходимо да се запознаете със съответните наредби от законодателството на Република Румъния, които регламентират възстановяване на ДДС на юридически лица, регистрирани по ЗДДС търговци в други държави членки.

Оценете статията

Вашият коментар