КСО, чл.7, aл. 7,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 2, т. 3

5/23-29-192/04.12.2008г.
КСО, чл.7, ал.7
Наредба №5, чл.3, ал.2, т.3
Фактическа обстановка: Предвижда се централизация на дейността, като „работодател” по смисъла на §1 т.1 от КТ ще е само ЦУ на „Х”.
Въпроси:1. Следва ли де се пререгистрират всички трудови договори?
2.Къде следва да се превеждат осигурителните вноски?
3. Необходимо ли е да се информират съответните ТД на НАП, на територията на които са клоновете на „Х” за обстоятелството, че няма да подават декларации и уведомления при тях след промяната?
Редът и сроковете за изпращане на уведомления по чл.62, ал.4 и чл.123 от Кодекса на труда/КТ/ са регламентирани в Наредба №5/29.12.2002 година за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда .
В случаите, в които трудовото правоотношение със служителя не се прекратява при промяна на работодателя и осигуряването започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ на новия работодател се подава уведомление по чл.123 от КТ /Приложение №5/.
Същото следва да се подаде от работодателя, който приема служителите на работа, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ е различен от този на предишния работодател в 10 дневен срок след фактическата промяна на работодателя, на основание чл.3, ал.2, т.3 от Наредба №5.
На основание чл.5а от цитираната Наредба, уведомлението /приложение №5/ съдържа:
1.основание за промяната по чл.123, ал.1 от КТ или за промяна на правната форма;
2.единенидентификационен код по регистър БУЛСТАТ на предишния работодател;
3.единенидентификационен код по регистър БУЛСТАТ на новия работодател;
4.дата на промяна на работодателя;
5.данни за лицата, променили работодателя-трите имена и ЕГН /ЛНЧ/;
Редът за внасяне на осигурителните вноски е регламентиран в чл.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.7  „работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код”.
Предвид гореизложеното и факта, че след промяната работодател /осигурител/ ще е , считаме, че дължимите осигурителни вноски следва да се превеждат по сметка на компетентната териториална дирекция, в случая ГДО.
Нямате задължение да информирате ТД на НАП на територията на които са банковите клонове за предстоящата реорганизация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС предоставени на чуждестранни физически лица, командировани на територията на Република България във връзка с изпълнение на международ

Изх. № 24-34-791Дата: 15.05.2008 год.ЗДДС, чл. 70, ал. 1Относно: данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС предоставени на чуждестранни физически

Писмо с Изх. №20-00-242; 11.06.2020 г.; ЗДДС, чл.173, ал.5; ППЗДДС, чл.109, ал.2; Чл.109, ал.3 ; ; В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Изх. №20-00-24211.06.2020 г. ЗДДС, чл.173, ал.5ППЗДДС, чл.109, ал.2 Чл.109, ал.3 В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Българско дружество, регистрирано по ЗДДС ще извършва проучване по

определяне на основата за облагане с данък при придобиване на имущества на недвижими имоти и моторни превозни средства в случаите, в които ДДС следва да бъде начислен съгласно разпоредбите на ЗДДС, В

Изх. № 07-00-58София 30.10.2006 ДО ……………………В отговор на поставените въпроси относно определяне на основата за облагане с данък при придобиване на имущества на недвижими имоти

aabed