третиране на субсидии и финансиране по смисъла на ЗДДС, в което e изложена следната фактическа обстановкаС. С. АД участва в проект, финансиран от Европейската комисия по програма Учене през целия ж

5_ 20-00-303/19.07. 2010 г.
ЗДДС, ЧЛ.26, АЛ.3, Т.2
ЧЛ.113, АЛ.1
В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ ……. относно третиране на субсидии и финансиране по смисъла на ЗДДС, в което e изложена следната фактическа обстановка: С. С. АД участва в проект, финансиран от Европейската комисия по програма „Учене през целия живот”, програма е-Симулационна среда за обучение по общуване с деца. Договорът за партньорство (финансиране) е сключен между С С АД и Фондация „Междукултурно сътрудничество”.Поставеният въпрос по прилаганеразпоредбите на ЗДДС е: Какъв е режима на облагане по ЗДДС на трансфера на суми от Възложителя към бенефициента и от бенефициента към останалите партньори по проекта. Следва ли да се издават фактури за получените суми? Следва ли при признаване на разходите, финансирани по проекта, да се издаде документ по ЗДДС?
По повод поставеният в запитването въпрос, Ви уведомяваме следното:
Към писмото е приложен само договор за партньорство № …. от който е видно, че същият е сключен между С С АД като възложител от една страна и Фондация „Междукултурно сътрудничество”. С цитирания договор се регламентират правата и задълженията на С С АД (възложител) и Фондация „Междукултурно сътрудничество” /координатор/
за изпълнение на дейности, свързани с осъществяването на проекта е-Симулационна среда за обучение по общуване с деца.За осъществяване на проекта е подписано Споразумение за отпускане на субсидия № …. между С С АД и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Цитираното в запитването Споразумение за отпускане на субсидия №…… и Анекс 1 на Споразумението със съдържащите се в него дейности за изпълнение не са приложени към писмото.Предвид изложеното и съобразно описаната в запитването фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище: От наличната към запитването информация и договора за партньорство не е възможно да се установи дали средствата представляват в действителностнасрещна престация за доставка, извършена в полза на страната извършила плащането или същите са обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги, както и дали тези парични средства са предназначени само за финансиране на разходи.
В случай, че институцията предоставяща средствата няма да се възползва от определена стока или услуга, доставена от бенефициента във връзка с реализирането на споменатия от Вас проект, би могло да се приеме, че не е налице насрещнапрестация за извършена доставка от бенефициента. Ако средствата не са пряко обвързани с цената на доставка на стока или услуга, извършвана от Бенефициента, а с тези средстваще се покриват разходи, щестава въпрос за финансирания, които са предназначени за покриване на разходи.
Финансирането на разходите е извън обхвата на ЗДДС и по аргумент от разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, тъй като е налице финансиране, което не е пряко свързано с доставка по смисъла на §1, т.15 от ДР на ЗДДС. Съгласно т.15, §1 от ДР на ЗДДС, изречение второ, не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В случай, че превеждането на средства от бенефициента на партньора е свързано с покриване на разходи във връзка със съответния проект, а не с доставки, считаме, че не възниква и задължение за издаване на фактури. Това е така, тъй като по смисъла на чл.113, ал.1 от ЗДДС, задължение за издаване на фактура възниква само за документиране на извършена доставка или за авансово плащане по доставка. За превеждането на средства следва да се издава първичен счетоводен документ по смисъла начл.7 от Закона за счетоводството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

съдържанието на понятието данъчнозадължено лице за целите на ЗОДФЛ и подаването на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ от лица, чиято годишна данъчна основа е до необлагаемия й размер, посоче

Изх. № ……………….До…Относно: съдържанието на понятието данъчнозадължено лице за целите на ЗОДФЛ и подаването на данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ от

lifta hakkında