КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

5_53-00-818/11.12.2010г.

КСО, чл.9, ал.3, т.2;
Фактическа обстановка: Уволнение е признато за незаконно от компетентните органи и по време на периода на уволнение служителят е ползвал обезщетение за временна неработоспособност.
Въпрос: Дължат ли се ЗОВ за периода навременна неработоспособност?
На основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Съгласно чл. 298, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс решенията на съда са задължителни за страните, следователно дължимите от осигурителя осигурителни вноски за периода на оставане без работа по чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО стават изискуеми от датата на влизане в сила на решението, с което уволнението е признато за незаконно от съда. По отношение на периода, за който се дължат осигурителните вноски, следва да се има предвид, че възстановеното от съда лице има право да заеме предишната длъжност, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини (чл. 345, ал. 1 от КТ). Поради което, осигурителят дължи осигурителни вноски за целия период, ако лицето не е било осигурявано, или за част от периода, през който същото е осигурявано върху по-малък осигурителен доход – от датата на уволнението до датата на възстановяването му на предишната работа, но не по-късно от датата, на която изтича срока за заемането й по чл. 345, ал. 1 от КТ.
Осигурителните вноски са в размера за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване – в професионален и/или в универсален пенсионен фонд. Доходът (след 01.01.2003 г.), върху който се внасят осигурителни вноски за времето на оставане без работа след незаконно уволнение не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски на основание на горепосочената разпоредба. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (предишна ал. 4 – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.).
В случаите на възстановяване на работа след незаконно уволнение, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларации съгласночл. 5, ал. 4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило – от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица, а за периода до 31.12.2005 г. съгласно Инструкция № 1/11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.
Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т. 12 «Вид осигурен» от декларацията се попълва код 18. В тези случаи следва да се подаде и декларация образец № 6, в която се включват дължимите осигурителни вноски (отнасящи се за периоди след 01.01.2005 г.)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »