КСО, чл.9, aл. 3, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 5

5_20-00-1442/06.11.2008г.
КСО, чл.9, ал.3, т.2
ЗЗО, чл.40, ал.5
Фактическа обстановка: лице е уволнено и в последствие уволнението е признато за незаконно от компетентните органи. Работодателят, извършил уволнението е внесъл вноски за ДОО фонд „Пенсии” и фонд „ДЗПО”-УФ.
Въпрос: Дължат ли се от работодателя вноски за здравно осигуряване за периода на уволнението.
На основание чл.225, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от шест месеца.
Върху обезщетенията изплащани на основание чл.225 от КТ и отнасящи се за периоди след 01.01.2003година здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя не се дължат, тъй като след тази дата вноските по ЗЗО за работниците и служителите се дължат върху сумите, върху които се дължат вноски за ДОО, а не върху облагаемите доходи по ЗДДФЛ /ЗОДФЛ в сила до 31.12.2006г./.Върху изплатеното обезщетение по чл.225 от КТ не се дължат и осигурителни вноски.
На основание чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи-от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителният доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски за внасят в размерите определени за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията на труда при условията на които е работило лицето преди уволнението.
В случай, че лицето, чието уволнениее признато за незаконно от компетентните органи е родено след 31.12.1959 година се дължат и осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.
Съгласно действащата към момента нормативна уредба работодателят, извършил уволнението, което е признато за незаконно няма задължение да внася здравноосигурителни вноски за периода на оставане без работа.
В случай, че за Вас не са внесени здравноосигурителни вноски на друго основание, те следва да се внесат по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, т.е. заВаша сметка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

1_185/03.12.2010 г.КСО, чл.4, ал.1, т.7КСО, чл.4, ал.3, т.2Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”–гр…… с вх.№ ……, изразяваме следното становище: Съгласно описаната фактическа

Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите

правото на данъчен кредит за получен» доставки на стоки и услуги на територията на друга държава членка на ЕС

Изх. № 24-34-653Дата: …………г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: правото на данъчен кредит за получен» доставки на стоки и услуги на територията на друга държава членка на ЕСВъв връзка

fetere helo