КСО, чл.9, aл. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 5,КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

5_23-10-165/11.09.2008
КСО, чл.9, ал.3, т.2, чл.9, ал.5
ЗЗО, чл.40, ал.5
Фактическа обстановка: Учител е уволнен за периода 09.2004-21.10.2007г.и уволнението е признато за незаконно от компетентните органи. По време на уволнението лицето е работило при други работодатели, като е било осигурявано върху по-малък осигурителен доход.
Преди възстановяването на работа, Министърът на образованието издава заповед за ликвидация на училището, в което е работило лицето. Правоприемник на документите е друго училище.
Въпрос: Лицето има ли право на осигурителни вноски за периода на уволнението от работодателя, който го е извършил при положение, че през периода е работили и е била осигурявана на по-нисък осигурителен доход;
На основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано.
За периодите през които сте била осигурявана, осигурителните вноски следва да се внесат върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Тъй като сте родена след 31.12.1959 година, за Вас се дължат и осигурителни вноски за УПФ, на основание чл. 9, ал. 5 от КСО. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.
За периода на уволнението работодателят не дължи здравноосигурителни вноски. В случай, че не сте подлежала на осигуряване по реда на чл.40, ал1 и ал.2 от Закона на здравното осигуряване /ЗЗО/ за целия период на уволнението, следва да внесете дължимите здравноосигурителни вноски за своя сметка, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.5 от ЗЗО.
На уволнените и възстановени учители този период се зачита за учителски стаж, без да се дължат вноски за учителски пенсионен фонд.
Във Вашия случай, тъй като видно от писмото Ви работодателят, извършил уволнението е ликвидиран, дължимите осигурителни вноски се дължат от неговия правоприемник.
С цел установяване на правоприемникаще бъде извършена проверка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС съгласно новите чл. 73а и чл. 180а от ЗДДС и § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) и чл. 81, ал.5 от ППЗД

срока по чл. 72, но преди изменението на закона, се смята, че законосъобразно са упражнили правото си на данъчен кредит и няма да се налагаизвършването

ползване на данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009г.

3_671/26.02.2010 г.ЗДДФЛ, чл. 22а, т.1Относно: ползване на данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа

осигуряване на едноличен собственик на капитала със сключен договор за управление и контрол без възнаграждение, изразяваме следнотостановище:

5_ 20-00-45/18.02.2011г. КСО, чл.10, чл.4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3, /чл.4, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.6, ал.7;НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал.1, чл.1, ал.2;Регламент № 883/2004, чл. 1(й), .

Данъчно третиране на паричните компенсации, изплащани на основание Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Изх. № М-94-М-627Дата: 24.06.2014 год.ЗДДФЛ, чл. 13;ЗДДФЛ, чл. 50;ЗУПГМЖСВОтносно: Данъчно третиране на паричните компенсации, изплащани на основание Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни

ЗДДС, чл.66, aл. 2,ППЗДДС, чл.40, aл. 1, т. 2

2_410/13.05.2016г.ЗДДС, чл.66, ал.2ППЗДДС, чл.40, ал.1, т.2 В Дирекция ОДОПе постъпило писмено запитване, в което са поставени следните въпроси:1.Има ли право на данъчен кредит дружеството за

ЗДДС, чл.65, aл. 1, т. 2,ЗДДС, чл.65, aл. 1, т. 3

Изх. № ……София,..2006 г.До ……………….По повод на запитване, постъпило вна– вх. № …………………. г., Ви уведомявам за следното:Отговора на въпроса, поставен с горепосоченото запитване, касаещ

ver